Ploché Plaža
Dovolená na ostrově Pag

Zásady ochrany osobních údajů

Obsah

 • Úvod a přehled
 • Oblast použití
 • Právní základ
 • Kontaktní údaje odpovědné osoby
 • Doba skladování
 • Práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 • Bezpečnost zpracování údajů
 • Komunikace
 • Soubory cookie
 • Webhosting
 • Modulární systémy webových stránek
 • Místní písma Google Zásady ochrany osobních údajů
 • Zásady ochrany osobních údajů u písem Google
 • Zásady ochrany osobních údajů společnosti Font Awesome
 • Zásady ochrany osobních údajů Google reCAPTCHA


Úvod a přehled

Tyto zásady ochrany osobních údajů (verze 01.10.2021-311842801) jsme vypracovali, abychom vám v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a platných vnitrostátních právních předpisů vysvětlili, jaké osobní údaje (zkráceně údaje) jako správce - a námi pověření zpracovatelé (např. poskytovatelé) - zpracováváme, budeme zpracovávat v budoucnu a jaké máte zákonné možnosti. Použité pojmy je třeba chápat jako genderově neutrální.

Stručně řečeno, poskytujeme vám komplexní informace o údajích, které o vás zpracováváme.

Prohlášení o ochraně údajů obvykle znějí velmi technicky a používají právní žargon. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je naopak popsat pro vás to nejdůležitější co nejjednodušeji a nejpřehledněji. Tam, kde to přispívá k transparentnosti, jsou technické pojmy vysvětleny čtenářsky přívětivým způsobem, jsou uvedeny odkazy na další informace a je použita grafika. Jasným a jednoduchým jazykem vás tak informujeme o tom, že osobní údaje zpracováváme v rámci naší obchodní činnosti pouze tehdy, pokud existuje odpovídající právní základ. To rozhodně není možné tím, že bychom poskytovali co nejstručnější, nejasná a právně-technická vysvětlení, jak je to v souvislosti s ochranou osobních údajů na internetu často standardem. Doufám, že pro vás budou následující vysvětlení zajímavá a poučná a že se v nich možná objeví jedna či dvě informace, které jste dosud nevěděli.

Pokud máte stále dotazy, rádi bychom vás požádali, abyste se obrátili na odpovědný orgán uvedený níže nebo v právním upozornění, sledovali uvedené odkazy a prohlédli si další informace na webových stránkách třetích stran. Naše kontaktní údaje najdete samozřejmě také v právním oznámení.

Oblast použití

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje, které zpracováváme ve společnosti, a na všechny osobní údaje zpracovávané námi pověřenými společnostmi (zpracovateli). Osobními údaji rozumíme informace ve smyslu čl. 4 č. 1 GDPR, jako je jméno, e-mailová adresa a poštovní adresa osoby. Zpracování osobních údajů zajišťuje, abychom mohli nabízet a fakturovat naše služby a produkty, ať už online nebo offline. Oblast působnosti těchto zásad ochrany osobních údajů zahrnuje

 • všechny online prezentace (webové stránky, online obchody), které provozujeme.
 • Přítomnost v sociálních médiích a e-mailová komunikace
 • Mobilní aplikace pro chytré telefony a další zařízení

Stručně řečeno, zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny oblasti, v nichž jsou ve společnosti strukturovaně zpracovávány osobní údaje prostřednictvím uvedených kanálů. Pokud s vámi vstoupíme do právních vztahů mimo tyto kanály, budeme vás v případě potřeby informovat zvlášť

Právní základ

V následujících zásadách ochrany osobních údajů vám poskytujeme přehledné informace o právních zásadách a předpisech, tj. o právním základu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje.

Pokud jde o právo EU, odkazujeme na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Toto obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů si samozřejmě můžete přečíst online na EUR-Lexu, přístupovém místě k právu EU, na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Vaše údaje zpracováváme pouze v případě, že platí alespoň jedna z následujících podmínek:

 1. Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR): Udělili jste nám souhlas se zpracováním údajů za určitým účelem. Příkladem může být uložení údajů, které jste zadali do kontaktního formuláře.
 2. Smlouva (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR): Abychom s vámi mohli splnit smlouvu nebo předsmluvní závazky, zpracováváme vaše údaje. Například pokud s vámi uzavíráme kupní smlouvu, potřebujeme předem osobní údaje.
 3. Právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR): Pokud se na nás vztahuje zákonná povinnost, zpracováváme vaše údaje. Například jsme ze zákona povinni uchovávat faktury pro účely účetnictví. Ty obvykle obsahují osobní údaje.
 4. Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR): V případě oprávněných zájmů, které neomezují vaše základní práva, si vyhrazujeme právo zpracovávat osobní údaje. Například potřebujeme zpracovávat určité údaje, abychom mohli bezpečně a efektivně provozovat naše webové stránky. Toto zpracování je tedy oprávněným zájmem.

Jiné podmínky, jako je plnění záznamu ve veřejném zájmu a výkon veřejné moci, jakož i ochrana životně důležitých zájmů, u nás zpravidla nenastávají. Pokud je takový právní základ relevantní, bude na příslušném místě uveden.

Kromě nařízení EU platí také vnitrostátní právní předpisy:

 • V Rakousku se jedná o spolkový zákon o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zákon o ochraně údajů), zkráceně DSG.
 • V Německu platí Spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG).

Pokud se na vás vztahují jiné regionální nebo národní zákony, informujeme vás o tom v následujících kapitolách.

Kontaktní údaje odpovědné osoby

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, níže naleznete kontaktní údaje odpovědné osoby nebo organizace:

Michael Linhart

Tragenreuth 67

94116 Hutthurm

Oprávnění zastupovat: Michael Linhart

E-Mail: info@apartment-plaza.com

Otisk: www.apartment-plaza.com/otisk

Doba skladování

Obecným kritériem je, že osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytování našich služeb a produktů. To znamená, že osobní údaje vymažeme, jakmile pomine důvod pro jejich zpracování. V některých případech jsme ze zákona povinni uchovávat určité údaje i poté, co původní účel zanikl, například pro účetní účely.

Pokud si přejete, aby byly vaše údaje vymazány, nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou údaje vymazány co nejrychleji a v rozsahu, v jakém není povinnost je uchovávat.

O konkrétní době trvání příslušného zpracování údajů vás budeme informovat níže, pokud o tom budeme mít další informace.

Práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Podle článku 13 GDPR máte následující práva na spravedlivé a transparentní zpracování údajů:

Podle článku 15 GDPR máte právo na informace o tom, zda zpracováváme vaše údaje. V takovém případě máte právo obdržet kopii údajů a následující informace:

 • účel, pro který zpracování provádíme;
 • kategorie, tj. typy zpracovávaných údajů;
 • kdo tyto údaje přijímá, a pokud jsou údaje předávány do třetích zemí, jak lze zaručit jejich bezpečnost;
 • jak dlouho budou data uložena;
 • existenci práva na opravu, výmaz nebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování;
 • že můžete podat stížnost u dozorového úřadu (odkazy na tyto úřady naleznete níže);
 • původ údajů, pokud jsme je nezískali od vás;
 • zda dochází k profilování, tj. zda jsou údaje automaticky analyzovány za účelem vytvoření vašeho osobního profilu.
 • Podle článku 16 GDPR máte právo na opravu údajů, což znamená, že pokud zjistíte chyby, musíme údaje opravit.
 • Podle článku 17 GDPR máte právo na výmaz ("právo být zapomenut"), což konkrétně znamená, že můžete požádat o výmaz svých údajů.
 • Podle článku 18 GDPR máte právo na omezení zpracování, což znamená, že údaje můžeme pouze uchovávat, ale již je nebudeme používat.
 • Podle článku 19 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, což znamená, že vám na požádání poskytneme vaše údaje v běžně používaném formátu.
 • Podle článku 21 GDPR máte právo vznést námitku, která po vynucení povede ke změně zpracování.
 • Pokud je zpracování vašich údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) (veřejný zájem, výkon veřejné moci) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) (oprávněný zájem), můžete proti zpracování vznést námitku. My pak co nejrychleji ověříme, zda můžeme této námitce právně vyhovět.
 • Pokud jsou údaje používány pro účely přímého marketingu, můžete proti tomuto typu zpracování údajů kdykoli vznést námitku. Vaše údaje pak již nebudeme moci používat k přímému marketingu.
 • Pokud jsou údaje používány pro účely profilování, můžete proti tomuto typu zpracování údajů kdykoli vznést námitku. Vaše údaje pak již nemusíme k profilování používat.
 • Podle článku 22 GDPR můžete mít právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (např. profilování).

Stručně řečeno: máte svá práva - neváhejte se obrátit na výše uvedený příslušný úřad!

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že byla jinak porušena vaše práva na ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V Rakousku je to úřad pro ochranu osobních údajů, jehož webové stránky najdete na adrese https://www.dsb.gv.at/. V Německu je v každé spolkové zemi pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pro více informací se můžete obrátit na Spolkového zmocněnce pro ochranu údajů a svobodu informací (BfDI). Pro naši společnost je příslušný následující místní úřad pro ochranu osobních údajů:

Bavorský úřad pro ochranu osobních údajů

Státní komisař pro ochranu údajů: Prof. Dr. Thomas Petri

Adresa: Wagmüllerstr. 18, 80538 Mnichov

Telefonní číslo: 089/21 26 72-0

E-mailová adresa: poststelle@datenschutz-bayern.de

Webové stránky: https://www.datenschutz-bayern.de/

Bezpečnost zpracování údajů

Zavedli jsme technická i organizační opatření na ochranu osobních údajů. Kde je to možné, osobní údaje šifrujeme nebo pseudonymizujeme. Tímto způsobem co nejvíce ztěžujeme třetím stranám odvození osobních údajů z našich údajů.

Čl. 25 GDPR zde hovoří o "ochraně údajů již od návrhu astandardně", což znamená, že jak software (např. formuláře), tak hardware (např. přístup do serverovny) by měly být vždy navrženy s ohledem na bezpečnost a měla by být přijatapříslušná opatření .V případě potřeby se konkrétním opatřením věnujeme podrobněji níže.

Šifrování TLS pomocí protokolu https

TLS, šifrování a https znějí velmi technicky - a také jsou. Používáme protokol HTTPS (zkratka Hypertext Transfer Protocol Secure znamená "bezpečný hypertextový přenosový protokol"), abychom mohli data na internetu přenášet bez odposlechu.

To znamená, že kompletní přenos všech dat z vašeho prohlížeče na náš webový server je zabezpečen - nikdo je nemůže "odposlouchávat".

Zavedli jsme tak další úroveň zabezpečení a splnili ochranu údajů prostřednictvím technologického návrhu (čl. 25 odst. 1 GDPR). Použitím TLS (Transport Layer Security), šifrovacího protokolu pro bezpečný přenos dat na internetu, můžeme zajistit ochranu důvěrných údajů.

Použití tohoto zabezpečení přenosu dat poznáte podle malého symbolu zámku v levém horním rohu prohlížeče vlevo od internetové adresy (např. examplepage.com) a použití schématu https (místo http) jako součásti naší internetové adresy.

Pokud se chcete o šifrování dozvědět více, doporučujeme vyhledat v Googlu heslo "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki", kde najdete dobré odkazy na další informace.

Komunikace

Shrnutí komunikace

👥 Subjekty údajů: Každý, kdo s námi komunikuje telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře.

📓 Zpracovávané údaje: např. telefonní číslo, jméno, e-mailová adresa, údaje zadané do formuláře. Další podrobnosti o tom najdete v příslušném typu použitého kontaktu.

🤝 Účel: Zpracování komunikace se zákazníky, obchodními partnery atd.

📅 Doba skladování: Doba trvání obchodního případu a zákonná ustanovení.

⚖️ Právní základy: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (smlouva), čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy).

Pokud nás kontaktujete a komunikujete s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo online formuláře, mohou být zpracovávány osobní údaje.

Údaje jsou zpracovávány za účelem vyřízení a zpracování vašeho dotazu a související obchodní transakce. Údaje budou uchovávány po dobu vyžadovanou zákonem.

Dotčené osoby

Výše uvedené procesy se týkají všech, kteří s námi hledají kontakt prostřednictvím námi poskytovaných komunikačních kanálů.

Telefon

Když nám voláte, jsou údaje o hovoru uloženy pseudonymizovaně v příslušném koncovém zařízení a u použitého telekomunikačního operátora. Kromě toho mohou být údaje, jako je vaše jméno a telefonní číslo, následně zaslány e-mailem a uloženy za účelem odpovědi na váš dotaz. Údaje jsou vymazány, jakmile je obchodní transakce dokončena a umožňují to zákonné požadavky.

E-Mail

Pokud s námi komunikujete e-mailem, mohou být data uložena v příslušném koncovém zařízení (počítač, notebook, chytrý telefon atd.) a data mohou být uložena na e-mailovém serveru. Údaje budou vymazány, jakmile bude obchodní transakce dokončena a jakmile to dovolí zákonné požadavky.

Online formuláře

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím online formuláře, údaje se ukládají na našem webovém serveru a mohou být přeposlány na jednu z našich e-mailových adres. Údaje budou vymazány, jakmile bude obchodní transakce dokončena a jakmile to dovolí zákonné požadavky.

Právní základ

Zpracování údajů se zakládá na následujících právních základech:

 • Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas): Souhlasíte s tím, abychom vaše údaje uchovávali a používali pro účely související s obchodní transakcí;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (smlouva): Je to nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo zpracovatelem, např. telefonním operátorem, nebo potřebujeme údaje zpracovávat pro předsmluvní činnosti, např. pro přípravu nabídky;
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy): Chceme profesionálně vyřizovat dotazy zákazníků a obchodní komunikaci. K tomu jsou zapotřebí určitá technická zařízení, jako jsou e-mailové programy, výměnné servery a operátoři mobilních sítí, aby komunikace fungovala efektivně.

Soubory cookie

Souhrn souborů cookie

👥 ubjekt údajů: Návštěvníci webových stránek.

🤝 Účel: v závislosti na příslušném souboru cookie. Více informací o tom najdete níže nebo u výrobce softwaru, který soubor cookie nastavuje.

📓 Zpracovaná data: V závislosti na použitém souboru cookie. Více informací o tom najdete níže nebo u výrobce softwaru, který soubor cookie nastavujet.

📅 Doba skladování: závisí na příslušném souboru cookie, může se pohybovat od hodin až po roky.

⚖️ Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas), čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy).

Co jsou to soubory cookie?

Naše webové stránky používají soubory cookie HTTP k ukládání údajů specifických pro uživatele.

Níže vysvětlujeme, co jsou to soubory cookie a proč se používají, abyste lépe porozuměli následujícím zásadám ochrany osobních údajů.

Při surfování na internetu používáte prohlížeč. Mezi známé prohlížeče patří Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer a Microsoft Edge. Většina webových stránek ukládá do prohlížeče malé textové soubory. Tyto soubory se nazývají cookies.

Jednu věc nelze popřít: Soubory cookie jsou opravdu užiteční pomocníci. Téměř všechny webové stránky používají soubory cookie. Přesněji řečeno se jedná o soubory cookie HTTP, protože existují i další soubory cookie pro jiné oblasti použití. Soubory cookie HTTP jsou malé soubory, které naše webové stránky ukládají do vašeho počítače. Tyto soubory cookies se automaticky ukládají do složky cookies, takříkajíc "mozku" vašeho prohlížeče. Soubor cookie se skládá z názvu a hodnoty. Při definování souboru cookie je třeba zadat také jeden nebo více atributů.

Soubory cookie ukládají určité uživatelské údaje o vás, například jazyk nebo osobní nastavení stránky. Při další návštěvě našich stránek váš prohlížeč předá "uživatelské" informace zpět na naše stránky. Díky souborům cookie naše webové stránky vědí, kdo jste, a nabízejí vám nastavení, na které jste zvyklí. V některých prohlížečích má každý soubor cookie svůj vlastní soubor, v jiných, například ve Firefoxu, jsou všechny soubory cookie uloženy v jednom souboru.

Následující obrázek ukazuje možnou interakci mezi webovým prohlížečem, jako je Chrome, a webovým serverem. Webový prohlížeč si vyžádá webovou stránku a od serveru obdrží zpět soubor cookie, který prohlížeč znovu použije, jakmile si vyžádá další stránku.

Interakce mezi prohlížečem a webovým serverem pomocí souborů cookie HTTP

Existují soubory cookie první strany a soubory cookie třetích stran. Soubory cookie první strany jsou vytvářeny přímo našimi webovými stránkami, soubory cookie třetích stran jsou vytvářeny partnerskými webovými stránkami (např. Google Analytics). Každý soubor cookie je třeba posuzovat samostatně, protože každý soubor cookie ukládá jiné údaje. Doba platnosti souboru cookie se také liší od několika minut až po několik let. Soubory cookie nejsou softwarové programy a neobsahují viry, trojské koně ani jiný "malware". Soubory cookie také nemají přístup k informacím ve vašem počítači. 

Údaje o souborech cookie mohou vypadat například takto:

Název: _ga

Hodnota: GA1.2.1326744211.152311842801-9

Zamýšlené použití: Rozlišení návštěvníků webových stránek

Datum ukončení platnosti: po 2 letech

Prohlížeč by měl být schopen podporovat tyto minimální velikosti:

 • Nejméně 4096 bajtů na soubor cookie
 • Nejméně 50 souborů cookie na doménu
 • Celkem nejméně 3000 souborů cookie

Jaké typy souborů cookie existují?

Otázka, které soubory cookie používáme, závisí zejména na používaných službách a je vysvětlena v následujících částech zásad ochrany osobních údajů. Na tomto místě bychom rádi stručně vysvětlili různé typy souborů cookie HTTP.

Rozlišujeme 4 typy souborů cookie:

Základní soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro zajištění základních funkcí webových stránek. Tyto soubory cookie jsou například potřebné, když uživatel vloží produkt do nákupního košíku, pak pokračuje v surfování na dalších stránkách a k pokladně přejde až později. Tyto soubory cookie zajišťují, že nákupní košík nebude smazán, ani když uživatel zavře okno prohlížeče.

Účelové soubory cookie

Tyto soubory cookie shromažďují informace o chování uživatele a o tom, zda uživatel obdržel nějaké chybové zprávy. Tyto soubory cookie se také používají k měření doby načítání a chování webových stránek v různých prohlížečích.

Cíleně zaměřené soubory cookie
Tyto soubory cookie zajišťují lepší uživatelskou přívětivost. Ukládají se například zadaná místa, velikosti písma nebo údaje z formulářů.

Reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie se také nazývají cílové soubory cookie. Používají se k poskytování reklamy na míru uživateli. To může být velmi praktické, ale také velmi obtěžující.

Při první návštěvě webové stránky jste obvykle dotázáni, který z těchto typů souborů cookie chcete povolit. A toto rozhodnutí se samozřejmě také uloží do souboru cookie.

Pokud se chcete o cookies dozvědět více a nebojíte se technické dokumentace, doporučujeme vám https://tools.ietf.org/html/rfc6265, žádost o komentáře od Internet Engineering Task Force (IETF) s názvem "HTTP State Management Mechanism".

Účel zpracování prostřednictvím souborů cookie

Účel nakonec závisí na daném souboru cookie. Více informací o tom najdete níže nebo u výrobce softwaru, který soubor cookie nastavuje.

Jaké údaje se zpracovávají?

Soubory cookie jsou malí pomocníci pro mnoho různých úkolů. Bohužel není možné zobecnit, které údaje jsou v souborech cookie ukládány, ale o zpracovávaných nebo ukládaných údajích vás budeme informovat v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

Doba uložení souborů cookie

Doba uložení závisí na daném souboru cookie a je uvedena níže. Některé soubory cookie se vymažou po méně než hodině, jiné mohou zůstat v počítači uloženy i několik let.

Dobu skladování můžete ovlivnit také sami. Všechny soubory cookie můžete kdykoli ručně vymazat prostřednictvím svého prohlížeče (viz také níže "Právo vznést námitku"). Kromě toho budou soubory cookie, které jsou založeny na souhlasu, vymazány nejpozději poté, co svůj souhlas odvoláte, přičemž zákonnost ukládání do té doby zůstává nedotčena.

Právo vznést námitku - jak mohu vymazat soubory cookie?

Sami se rozhodnete, jak a zda chcete soubory cookie používat. Bez ohledu na to, z jaké služby nebo webové stránky soubory cookie pocházejí, máte vždy možnost soubory cookie vymazat, deaktivovat nebo povolit pouze částečně. Můžete například zablokovat soubory cookie třetích stran, ale povolit všechny ostatní soubory cookie.

Pokud chcete zjistit, které soubory cookie byly uloženy ve vašem prohlížeči, pokud chcete změnit nebo odstranit nastavení souborů cookie, můžete to zjistit v nastavení prohlížeče:

Chrome: Odstranění, aktivace a správa souborů cookie v prohlížeči Chrome

Safari: Správa souborů cookie a dat webových stránek v Safari

Firefox: Odstraněním souborů cookie odstraníte data, která webové stránky uložily do vašeho počítače

Internet Explorer: Odstranění a správa souborů cookie

Microsoft Edge: Odstranění a správa souborů cookie

Pokud si nepřejete žádné soubory cookie, můžete nastavit prohlížeč tak, aby vás vždy informoval o tom, že má být soubor cookie nastaven. Pro každý jednotlivý soubor cookie se pak můžete rozhodnout, zda jej povolíte, nebo ne. Postup se liší v závislosti na prohlížeči. Nejlépe je vyhledat návod ve službě Google pomocí vyhledávacího výrazu "delete cookies Chrome" nebo "deactivate cookies Chrome" v případě prohlížeče Chrome.

Právní základ

Takzvané "pokyny pro soubory cookie" platí od roku 2009. V nich se uvádí, že ukládání souborů cookie vyžaduje váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V rámci zemí EU však na tyto směrnice stále existují velmi rozdílné reakce. V Rakousku však byla tato směrnice implementována do § 96 odst. 3 telekomunikačního zákona (TKG). V Německu nebyly směrnice o cookies implementovány do vnitrostátního práva. Místo toho byla tato směrnice z velké části implementována do § 15 odst. 3 zákona o telemédiích (TMG).

U nezbytně nutných souborů cookie, i když nebyl udělen souhlas, existují oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), které jsou ve většině případů ekonomické povahy. Chceme návštěvníkům webových stránek poskytnout příjemný uživatelský zážitek a některé soubory cookie jsou k tomu často naprosto nezbytné.

Pokud se používají soubory cookie, které nejsou nezbytně nutné, děje se tak pouze s vaším souhlasem. Právním základem je v tomto ohledu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

V následujících částech budete podrobněji informováni o používání souborů cookie, pokud použitý software soubory cookie používá.

Webhosting

Shrnutí webhostingu

👥 Subjekt údajů: Návštěvníci webových stránek

🤝 Účel: profesionální hosting webových stránek a zajištění jejich provozu

📓 Zpracovaná data: IP adresa, čas návštěvy webové stránky, použitý prohlížeč a další údaje. Další podrobnosti o tom najdete níže nebo u poskytovatele použitého webhostingu.

📅 Doba skladování: závisí na příslušném poskytovateli, ale obvykle 2 týdny.

⚖️ Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy)

Co je webhosting?

Při návštěvě webových stránek se v dnešní době automaticky generují a ukládají určité informace, včetně osobních údajů, a to i na těchto webových stránkách. Tyto údaje by měly být zpracovávány co nejšetrněji a pouze s odůvodněním. Webovými stránkami mimochodem rozumíme souhrn všech webových stránek na doméně, tj. vše od úvodní stránky (homepage) až po úplně poslední podstránku (jako je tato). Doménou myslíme například example.de nebo example.com.

Chcete-li si prohlédnout webové stránky na obrazovce, použijte program zvaný webový prohlížeč. Pravděpodobně znáte několik webových prohlížečů podle jména: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox a Apple Safari.

Tento webový prohlížeč se musí připojit k jinému počítači, kde je uložen kód webové stránky: k webovému serveru. Provozování webového serveru je složitý a časově náročný úkol, proto jej obvykle zajišťují profesionální poskytovatelé. Tito poskytovatelé nabízejí webhosting a zajišťují tak spolehlivé a bezchybné ukládání dat webových stránek.

Při připojení prohlížeče na vašem počítači (stolní počítač, notebook, chytrý telefon) a při přenosu dat na webový server a z něj může docházet ke zpracování osobních údajů. Na jedné straně váš počítač ukládá data, na druhé straně musí webový server po určitou dobu ukládat také data, aby zajistil správný provoz.

Pro ilustraci:

Prohlížeč a webový server

Proč zpracováváme osobní údaje?

Účely zpracování údajů jsou:

 1. Profesionální hosting webových stránek a zabezpečení provozu
 2. udržovat provozní bezpečnost a bezpečnost IT
 3. Anonymní vyhodnocování chování při přístupu za účelem zlepšení naší nabídky a v případě potřeby pro účely trestního stíhání nebo stíhání pohledávek.

Jaké údaje se zpracovávají?

I v době, kdy právě navštěvujete naše webové stránky, náš webový server, tj. počítač, na kterém jsou tyto webové stránky uloženy, obvykle automaticky ukládá data, jako jsou např.

 • úplnou internetovou adresu (URL) navštívené webové stránky (např. https://www.beispielwebsite.de/beispielunterseite.html?tid=311842801).
 • Prohlížeč a verze prohlížeče (např. Chrome 87)
 • použitý operační systém (např. Windows 10).
 • adresu (URL) dříve navštívené stránky (URL odkazu) (např. https://www.beispielquellsite.de/vondabinichgekommen.html/).
 • název hostitele a IP adresa zařízení, z něhož se přistupuje (např. COMPUTERNAME a 194.23.43.121).
 • Datum a čas
 • v souborech, tzv. souborech protokolu webového serveru

Jak dlouho se data uchovávají?

Výše uvedené údaje se zpravidla ukládají po dobu čtrnácti dnů a poté se automaticky vymažou. Tyto údaje nepředáváme dále, ale nemůžeme vyloučit, že v případě protiprávního jednání budou tyto údaje nahlíženy úřady.

Stručně řečeno: Vaše návštěva je zaznamenávána naším poskytovatelem (společností, která provozuje naše webové stránky na speciálních počítačích (serverech)), ale vaše údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu!

Právní základ

Zákonnost zpracování osobních údajů v souvislosti s webhostingem vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (ochrana oprávněných zájmů), protože využívání profesionálního hostingu u poskytovatele je nezbytné k tomu, aby se společnost mohla bezpečně a uživatelsky přívětivě prezentovat na internetu a v případě potřeby z něj mohla uplatňovat útoky a nároky.

Mezi námi a poskytovatelem hostingu je zpravidla uzavřena smlouva o zpracování objednávky podle čl. 28 f. GDPR, která zajišťuje dodržování ochrany osobních údajů a zaručuje jejich bezpečnost.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti STRATO AG

Pro naše webové stránky používáme společnost STRATO AG. Poskytovatelem služeb je německá společnost STRATO AG, sídlo: Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlín, Německo, telefon: 030-300 146 0, rejstříkový soud: Berlin Charlottenburg, HRB 79450, DIČ: DE 211 045 709. Více informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím Alfahostingu najdete v zásadách ochrany osobních údajů na https://www.strato.de/datenschutz/.

Modulární systémy webových stránek

Systémy pro tvorbu webových stránek Shrnutí zásad ochrany osobních údajů

👥 Subjekt údajů: Návštěvníci webových stránek

🤝 Účel: Optimalizace výkonu našich služeb

📓 Zpracovaná data: Údaje, jako jsou technické informace o používání, například aktivita prohlížeče, aktivita klikání, heatmapy relací a kontaktní údaje, IP adresa nebo vaše zeměpisná poloha. Další podrobnosti o tom najdete níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů a v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů.

📅 Doba uložení: závisí na poskytovateli.

⚖️ Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy), čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas).

Co jsou systémy pro tvorbu webových stránek?

Pro naše webové stránky používáme modulární webový systém. Modulární systémy jsou speciální formy systému pro správu obsahu (CMS). S modulárním systémem mohou provozovatelé webových stránek vytvářet webové stránky velmi snadno a bez znalosti programování. V mnoha případech nabízejí modulární systémy také poskytovatelé webhostingu. Pomocí modulárního systému lze také shromažďovat, ukládat a zpracovávat vaše osobní údaje. V tomto textu o ochraně osobních údajů vám poskytujeme obecné informace o zpracování údajů modulárními systémy. Podrobnější informace naleznete v prohlášeních poskytovatele o ochraně osobních údajů.

Proč používáme systémy pro tvorbu webových stránek?

Největší výhodou modulárního systému je jeho snadné použití. Chceme vám nabídnout přehledné, jednoduché a dobře organizované webové stránky, které můžeme snadno provozovat a udržovat sami - bez externí podpory. Modulární systém nyní nabízí mnoho užitečných funkcí, které můžeme používat i bez znalosti programování. Díky tomu si můžeme naši webovou prezentaci přizpůsobit a nabídnout vám informativní a příjemně strávený čas na našich webových stránkách.

Jaká data ukládá modulární systém?

Přesné uložení dat samozřejmě závisí na použitém systému pro tvorbu webových stránek. Každý poskytovatel zpracovává a shromažďuje od návštěvníka webu jiné údaje. Zpravidla se však shromažďují technické údaje o používání, jako je operační systém, prohlížeč, rozlišení obrazovky, nastavení jazyka a klávesnice, poskytovatel hostingu a datum návštěvy webové stránky. Mohou být také zpracovávány sledovací údaje (např. aktivita prohlížeče, aktivita clickstream, heatmapy relací atd.). Mohou být také shromažďovány a ukládány osobní údaje. Obvykle se jedná o kontaktní údaje, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo (pokud jste jej uvedli), IP adresa a údaje o zeměpisné poloze. Které údaje jsou přesně ukládány, se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

O délce zpracování údajů vás budeme informovat níže v souvislosti s použitým systémem bloků webových stránek, pokud o tom budeme mít další informace. Podrobné informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Obecně platí, že osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytování našich služeb a produktů. Poskytovatel může vaše údaje ukládat podle svých vlastních specifikací, na které nemáme žádný vliv.

Právo na námitku

Vždy máte právo na informace, opravu a výmaz svých osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů se můžete kdykoli obrátit také na osobu odpovědnou za používaný systém pro tvorbu webových stránek. Kontaktní údaje naleznete buď v našich zásadách ochrany osobních údajů, nebo na webových stránkách příslušného poskytovatele.

Soubory cookie, které poskytovatelé používají pro své funkce, můžete ve svém prohlížeči odstranit, deaktivovat nebo spravovat. V závislosti na tom, jaký prohlížeč používáte, to funguje různými způsoby. Upozorňujeme však, že ne všechny funkce pak mohou fungovat jako obvykle.

Právní základ

Máme oprávněný zájem používat systém pro tvorbu webových stránek, abychom optimalizovali naše online služby a prezentovali vám je efektivním a uživatelsky přívětivým způsobem. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem). Nicméně stavebnicový systém používáme pouze v případě, že jste nám k tomu dali souhlas.

Pokud zpracování údajů není nezbytně nutné pro provoz webových stránek, budou údaje zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu. To platí zejména pro činnosti sledování. Právním základem je v tomto ohledu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsme vám poskytli nejdůležitější obecné informace o zpracování údajů. Pokud byste chtěli v tomto ohledu získat podrobnější informace, najdete další informace - pokud jsou k dispozici - v následující části nebo v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele.

Homepage-Baukasten.de Zásady ochrany osobních údajů

Pro naše webové stránky používáme systém stavebnice domovské stránky společnosti STRATO AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlín. Více informací o údajích zpracovávaných prostřednictvím společnosti STRATO AG najdete v zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.strato.de/datenschutz/.

Místní písma Google Zásady ochrany osobních údajů

Na našich webových stránkách používáme písma Google od společnosti Google Inc. Za evropský region odpovídá společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Písma Google jsme integrovali lokálně, tj. na náš webový server - nikoli na servery společnosti Google. To znamená, že nedochází ke spojení se servery společnosti Google, a tedy ani k přenosu či ukládání dat.

Co jsou písma Google?

Fonty Google se dříve nazývaly také Google Web Fonts. Jedná se o interaktivní adresář s více než 800 písmy, které Google poskytuje zdarma. Díky Google Fonts jste mohli používat písma, aniž byste je museli nahrávat na vlastní server. Abychom však v tomto ohledu zabránili přenosu informací na servery společnosti Google, stáhli jsme písma na náš server. Tímto způsobem jednáme v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a neodesíláme společnosti Google Fonts žádné údaje.

Zásady ochrany osobních údajů u písem Google

Shrnutí zásad ochrany osobních údajů u písem Google

👥 Subjekt údajů: Návštěvníci webových stránek

🤝 Účel: Optimalizace výkonu našich služeb

📓 Zpracovaná data: Další podrobnosti naleznete níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

📅 Doba uložení: Soubory písma jsou uloženy společností Google po dobu jednoho roku.

⚖️ Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas), čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy).

Co jsou písma Google?

Na našich webových stránkách používáme písma Google. Jedná se o "písma Google" společnosti Google Inc. Pro evropskou oblast je za všechny služby Google odpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko).

K používání písem Google se nemusíte přihlašovat ani zadávat heslo. Kromě toho se ve vašem prohlížeči neukládají žádné soubory cookie. Soubory (CSS, písma) jsou vyžadovány prostřednictvím domén Google fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Podle společnosti Google jsou požadavky na CSS a písma zcela odděleny od všech ostatních služeb Google. Pokud máte účet Google, nemusíte se obávat, že by se údaje o vašem účtu Google při používání Google Fonts přenášely do společnosti Google. Google zaznamenává použití CSS (kaskádových stylů) a použitých písem a tyto údaje bezpečně ukládá. Přesněji se podíváme na to, jak jsou tato data ukládána.

Google Fonts (dříve Google Web Fonts) je adresář s více než 800 písmy, který Google poskytuje svým uživatelům zdarma.

Mnohá z těchto písem jsou zveřejněna pod licencí SIL Open Font Licence, zatímco jiná byla zveřejněna pod licencí Apache. Obě licence jsou svobodným softwarem.

Proč na našich webových stránkách používáme písma Google?

Díky Google Fonts můžeme písma používat na vlastních webových stránkách, aniž bychom je museli nahrávat na vlastní server. Fonty Google jsou důležitým prvkem pro udržení vysoké kvality našich webových stránek. Všechna písma Google jsou automaticky optimalizována pro web, což šetří objem dat a je velkou výhodou, zejména pro použití na mobilních zařízeních. Při návštěvě našich stránek zajišťuje nízká velikost souborů rychlé načítání. Písma Google jsou navíc bezpečná webová písma. Rozdílné systémy syntézy (vykreslování) obrázků v různých prohlížečích, operačních systémech a mobilních zařízeních mohou vést k chybám. Tyto chyby mohou někdy vizuálně zkreslit texty nebo celé webové stránky. Díky rychlé síti pro doručování obsahu (CDN) nedochází u písem Google k žádným problémům napříč platformami. Fonty Google podporují všechny běžné prohlížeče (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) a spolehlivě fungují na většině moderních mobilních operačních systémů včetně Android 2.2+ a iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Fonty Google používáme proto, abychom mohli celou naši online službu prezentovat co nejkrásněji a nejjednotněji.

Jaká data Google ukládá?

Při návštěvě našich webových stránek se písma načítají prostřednictvím serveru Google. Toto externí volání přenáší data na server Google. Tímto způsobem společnost Google také rozpozná, že jste vy nebo vaše IP adresa navštívili naše webové stránky. Rozhraní Google Fonts API bylo vyvinuto s cílem omezit používání, ukládání a shromažďování údajů o koncových uživatelích na míru nezbytnou pro řádné poskytování písem. Mimochodem, API je zkratka pro "Application Programming Interface" (rozhraní pro programování aplikací) a slouží mimo jiné jako předávač dat v softwarovém odvětví.

Fonty Google ukládají požadavky na CSS a písma bezpečně ve společnosti Google, a proto jsou chráněny. Společnost Google může na základě shromážděných údajů o používání určit, jak dobře jsou jednotlivá písma přijímána. Společnost Google zveřejňuje výsledky na interních analytických stránkách, jako je například služba Google Analytics. Společnost Google také používá údaje z vlastního prohlížeče webových stránek, aby zjistila, které webové stránky používají písma Google. Tato data jsou zveřejněna v databázi Google Fonts BigQuery. Podnikatelé a vývojáři používají webovou službu Google BigQuery k analýze a přesouvání velkého množství dat.

Je však třeba poznamenat, že každý požadavek na písmo Google automaticky přenáší na servery Google také informace, jako je nastavení jazyka, IP adresa, verze prohlížeče, rozlišení obrazovky prohlížeče a název prohlížeče. Není jasné, zda se tyto údaje také ukládají nebo zda je společnost Google jasně sděluje.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Společnost Google ukládá požadavky na soubory CSS po dobu jednoho dne na svých serverech, které se nacházejí převážně mimo EU. To nám umožňuje používat písma pomocí souboru stylů Google. Soubor stylů je šablona formátu, kterou lze použít k rychlé a snadné změně designu nebo například písma na webových stránkách.

Soubory písem jsou společností Google uloženy po dobu jednoho roku. Cílem společnosti Google je zásadně zlepšit dobu načítání webových stránek. Pokud miliony webových stránek odkazují na stejná písma, jsou po první návštěvě uložena do mezipaměti a okamžitě se znovu objeví na všech dalších později navštívených webových stránkách. Společnost Google občas aktualizuje soubory písem, aby zmenšila velikost souboru, zvýšila jazykové pokrytí a zlepšila design.

Jak mohu odstranit svá data nebo zabránit jejich ukládání?

Data, která Google uchovává po dobu jednoho dne nebo jednoho roku, nelze jednoduše vymazat. Data jsou automaticky přenášena do společnosti Google při přístupu na stránku. Chcete-li tato data předčasně odstranit, musíte kontaktovat podporu společnosti Google na adrese https://support.google.com/?hl=de&tid=311842801. V tomto případě můžete ukládání dat zabránit pouze v případě, že naše stránky nenavštěvujete.

Na rozdíl od jiných webových písem nám Google umožňuje neomezený přístup ke všem písmům. To znamená, že máme neomezený přístup k moři písem a můžeme tak z našich webových stránek dostat to nejlepší. Více informací o písmech Google a dalších otázkách najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311842801. Společnost Google se zde sice zabývá otázkami ochrany osobních údajů, ale neposkytuje žádné skutečně podrobné informace o jejich ukládání. Je poměrně obtížné získat od společnosti Google skutečně přesné informace o uložených datech.

Právní základ

Pokud jste souhlasili s používáním písem Google, je právním základem pro příslušné zpracování údajů tento souhlas. Podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) je tento souhlas právním základem pro zpracování osobních údajů, k němuž může dojít při použití Google Fonts.

Máme také oprávněný zájem používat Google Font k optimalizaci našich online služeb. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem). Nicméně Google Font používáme pouze v případě, že jste nám k tomu dali souhlas.

Společnost Google zpracovává údaje mimo jiné také v USA. Rádi bychom upozornili, že podle názoru Evropského soudního dvora v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro předávání údajů do USA. To může znamenat různá rizika pro zákonnost a bezpečnost zpracování údajů.

Společnost Google používá standardní smluvní doložky schválené Komisí EU (= čl. 46 odst. 2 a 3 GDPR) jako základ pro zpracování údajů s příjemci se sídlem ve třetích zemích (mimo Evropskou unii, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, tj. zejména v USA) nebo pro předávání údajů do těchto zemí. Tyto doložky ukládají společnosti Google povinnost dodržovat při zpracování příslušných údajů mimo EU úroveň ochrany údajů na úrovni EU. Tyto doložky vycházejí z prováděcího rozhodnutí Komise EU. Rozhodnutí a doložky naleznete zde: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Na adrese https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ se také dozvíte, jaké údaje společnost Google obecně shromažďuje a k čemu je používá.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Font Awesome

Shrnutí zásad ochrany osobních údajů společnosti Font Awesome

👥 Subjekt údajů: Návštěvníci webových stránek

🤝 Účel: Optimalizace výkonu našich služeb

📓 Zpracovávané údaje: například IP adresa a to, které soubory s ikonami se načítají .Další podrobnosti najdete níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

📅 Doba uložení: Soubory v identifikovatelné podobě jsou uloženy po dobu několika týdnů.

⚖️ Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas), čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy).

Co je to písmo písmo Font Awesome?

Na našich webových stránkách používáme písmo Font Awesome od americké společnosti Fonticons (307 S. Main St, Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA). Když vyvoláte některou z našich webových stránek, webové písmo Font Awesome (zejména ikony) se načte prostřednictvím sítě CDN (Content Delivery Network). Tím je zajištěno, že se texty, písma a ikony zobrazí odpovídajícím způsobem na každém koncovém zařízení. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se podrobněji věnujeme ukládání a zpracování dat touto službou.

Ikony hrají na webových stránkách stále důležitější roli. Font Awesome je webové písmo, které bylo vyvinuto speciálně pro webové designéry a vývojáře webových stránek. Díky Font Awesome lze ikony libovolně měnit a barvit pomocí jazyka CSS style sheet. Nahrazují tak staré obrázkové ikony. Font Awesome CDN je nejjednodušší způsob, jak načíst ikony nebo písma na webové stránky. Stačilo na náš web přidat malý řádek kódu.

Proč na našich webových stránkách používáme písmo Font Awesome?

Font Awesome umožňuje lepší uspořádání obsahu na našich webových stránkách. Díky tomu se na našich webových stránkách snáze zorientujete a snadněji pochopíte jejich obsah. Ikony lze někdy použít i k nahrazení celých slov a ušetřit tak místo. To je obzvláště užitečné, když optimalizujeme obsah speciálně pro chytré telefony, protože tyto ikony se vkládají jako kód HMTL místo obrázků. To nám umožňuje upravovat ikony pomocí CSS přesně podle našich představ. Současně s Font Awesome zlepšujeme i rychlost načítání, protože se jedná pouze o prvky HTML, nikoli o obrázky ikon. Všechny tyto výhody nám pomáhají, aby pro vás byly webové stránky ještě přehlednější, svěžejší a rychlejší.

Jaká data ukládá aplikace Font Awesome?

K načítání ikon a symbolů se používá síť CDN (Content Delivery Network). Sítě CDN jsou sítě serverů, které jsou rozmístěny po celém světě a umožňují rychlé načítání souborů z blízkého okolí. Jakmile tedy vyvoláte některou z našich stránek, příslušné ikony vám poskytne společnost Font Awesome.

Aby se webová písma načetla, musí váš prohlížeč navázat spojení se servery společnosti Fonticons, Inc. Při tomto procesu je rozpoznána vaše IP adresa. Font Awesome také shromažďuje údaje o tom, které soubory ikon jsou stahovány a kdy. Dále jsou přenášeny také technické údaje, jako je verze prohlížeče, rozlišení obrazovky nebo čas vyvolání stránky.

Tyto údaje jsou shromažďovány a ukládány z následujících důvodů:

 • optimalizovat sítě pro doručování obsahu
 • rozpoznat a odstranit technické závady
 • chránit sítě CDN před zneužitím a útoky.
 • abyste mohli účtovat poplatky od zákazníků služby Font Awesome Pro.
 • zjistit oblíbenost ikon
 • zjistit, jaký počítač a software používáte.

Pokud váš prohlížeč nepovoluje webová písma, bude automaticky použito standardní písmo z vašeho počítače. Pokud je nám v současné době známo, žádné soubory cookie se nenastavují. Jsme v kontaktu s oddělením ochrany osobních údajů společnosti Font Awesome a jakmile zjistíme více, budeme vás informovat.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Společnost Font Awesome ukládá údaje o používání sítě pro doručování obsahu na serverech ve Spojených státech amerických. Servery CDN se však nacházejí po celém světě a ukládají uživatelská data, ať jste kdekoli. Data jsou obvykle uložena v identifikovatelné podobě pouze po dobu několika týdnů. Souhrnné statistiky o používání sítí CDN mohou být uloženy i po delší dobu. Osobní údaje zde nejsou zahrnuty.

Jak mohu odstranit svá data nebo zabránit jejich ukládání?

Pokud je nám známo, společnost Font Awesome neukládá žádné osobní údaje o sítích pro doručování obsahu. Pokud si nepřejete, aby se údaje o použitých ikonách ukládaly, nebudete bohužel moci naše webové stránky navštívit. Pokud váš prohlížeč nepovoluje webová písma, nebudou přenášena ani ukládána žádná data. V takovém případě bude jednoduše použito výchozí písmo vašeho počítače.

Právní základ

Pokud jste souhlasili s použitím aplikace Font Awesome, je právním základem pro zpracování příslušných údajů tento souhlas. Podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) je tento souhlas právním základem pro zpracování osobních údajů, k němuž může dojít při jejich shromažďování společností Font Awesome.

Máme také oprávněný zájem používat Font Awesome k optimalizaci našich online služeb. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem). Nicméně Font Awesome používáme pouze v případě, že jste nám k tomu dali souhlas.

Rádi bychom upozornili, že podle názoru Evropského soudního dvora v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany při předávání údajů do USA. Zpracování údajů provádí v zásadě společnost Font Awesome. To může vést k tomu, že údaje nebudou zpracovávány a budou uloženy v anonymizované podobě. Kromě toho mohou mít státní orgány USA přístup k jednotlivým údajům. Je také možné, že tyto údaje mohou být propojeny s údaji z jiných služeb Font Awesome, u kterých máte uživatelský účet.

Pokud se chcete dozvědět více o společnosti Font Awesome a o tom, jak zpracovává data, doporučujeme vám přečíst si zásady ochrany osobních údajů na adrese https://fontawesome.com/privacy a stránku nápovědy na adrese https://fontawesome.com/help

Zásady ochrany osobních údajů Google reCAPTCHA

Shrnutí zásad ochrany osobních údajů Google reCAPTCHA

👥 Subjekt údajů: Návštěvníci webových stránek

🤝 Účel: Optimalizace výkonu našich služeb a ochrana před kybernetickými útoky.

📓 Zpracovaná data: Údaje jako IP adresa, informace o prohlížeči, váš operační systém, omezená poloha a údaje o používání.

 Další podrobnosti najdete níže v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

📅 Doba uložení: v závislosti na uložených datech.

⚖️ Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas), čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněné zájmy).

Co je reCAPTCHA?

Naším hlavním cílem je zabezpečit a chránit naše webové stránky tím nejlepším možným způsobem pro vás i pro nás. Pro zajištění tohoto cíle používáme Google reCAPTCHA od společnosti Google Inc. Pro evropský region je za všechny služby Google zodpovědná společnost Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko). Pomocí reCAPTCHA můžeme zjistit, zda jste skutečně člověk z masa a kostí a ne robot nebo jiný spamovací software. Spamem rozumíme jakékoli nevyžádané informace, které jsou nám zasílány elektronicky. U klasických CAPTCHA jste obvykle museli pro ověření vyřešit textové nebo obrázkové hádanky. S reCAPTCHA od společnosti Google vás obvykle nemusíme takovými hádankami obtěžovat. Ve většině případů stačí jednoduše zaškrtnout políčko a potvrdit, že nejste bot. S novou verzí neviditelné reCAPTCHA už nemusíte zaškrtávat ani políčko. Jak přesně to funguje a především jaké údaje se k tomu používají, se dozvíte v průběhu těchto zásad ochrany osobních údajů.

reCAPTCHA je bezplatná služba captcha od společnosti Google, která chrání webové stránky před spamovým softwarem a zneužitím návštěvníky, kteří nejsou lidmi. Tato služba se nejčastěji používá při vyplňování formulářů na internetu. Služba Captcha je typ automatického Turingova testu, který má zajistit, aby akci na internetu provedl člověk, a nikoli bot. V klasickém Turingově testu (pojmenovaném po počítačovém vědci Alanu Turingovi) určuje rozdíl mezi botem a člověkem člověk. V případě captchas to rovněž provádí počítač nebo softwarový program. Klasické captchy pracují s malými úlohami, které jsou pro člověka snadno řešitelné, ale pro stroje představují značné obtíže. S reCAPTCHA již nemusíte aktivně řešit hádanky. Nástroj využívá moderní rizikové techniky k rozlišení lidí od botů. Stačí jen zaškrtnout textové pole "Nejsem robot", nebo díky Invisible reCAPTCHA už ani to není potřeba. Pomocí reCAPTCHA je do zdrojového kódu integrován prvek JavaScriptu a nástroj pak běží na pozadí a analyzuje chování uživatelů. Na základě těchto uživatelských akcí software vypočítá tzv. captcha skóre. Google toto skóre používá k výpočtu pravděpodobnosti, že jste člověk, a to ještě před zadáním captchy. reCAPTCHA nebo captchy obecně se používají vždy, když by boti mohli manipulovat nebo zneužívat určité akce (např. registrace, průzkumy atd.).

Proč na našich webových stránkách používáme reCAPTCHA?

Na našich stránkách chceme přivítat pouze lidi z masa a kostí. Boti a spamovací software všeho druhu mohou klidně zůstat doma. Proto děláme vše pro to, abychom se chránili a nabídli vám co nejlepší uživatelskou přívětivost. Z tohoto důvodu používáme Google reCAPTCHA od společnosti Google. Tímto způsobem si můžeme být zcela jisti, že zůstáváme webem "bez botů". Pomocí reCAPTCHA jsou společnosti Google předávány údaje, na jejichž základě je možné určit, zda jste skutečně člověk. reCAPTCHA tedy slouží k zajištění bezpečnosti našich webových stránek a tím i vaší bezpečnosti. Bez reCAPTCHA by se například mohlo stát, že bot při registraci zaregistruje co nejvíce e-mailových adres, aby následně "spamoval" fóra nebo blogy nežádoucím reklamním obsahem. Pomocí reCAPTCHA můžeme takovým útokům botů zabránit.

Jaké údaje ukládá reCAPTCHA?

reCAPTCHA shromažďuje osobní údaje uživatelů za účelem zjištění, zda akce na našich webových stránkách skutečně pocházejí od lidí. IP adresa a další údaje, které společnost Google vyžaduje pro službu reCAPTCHA, mohou být proto odeslány společnosti Google. IP adresy jsou téměř vždy zkráceny v rámci členských států EU nebo jiných signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním údajů na server v USA. IP adresa není kombinována s jinými údaji společnosti Google, pokud nejste při používání služby reCAPTCHA přihlášeni pomocí svého účtu Google. Algoritmus reCAPTCHA nejprve zkontroluje, zda ve vašem prohlížeči již nejsou uloženy soubory cookie Google z jiných služeb Google (YouTube, Gmail atd.). Poté reCAPTCHA nastaví další soubor cookie v prohlížeči a pořídí snímek okna prohlížeče.

Následující seznam shromážděných údajů o prohlížeči a uživateli si nečiní nárok na úplnost. Jedná se spíše o příklady údajů, které podle našich znalostí zpracovává společnost Google.

 • URL odkazu (adresa stránky, ze které návštěvník přišel).
 • IP adresa (např. 256.123.123.1)
 • Informace o operačním systému (software, který umožňuje provoz počítače. Obvyklé operační systémy jsou Windows, Mac OS X nebo Linux).
 • Soubory cookie (malé textové soubory, které ukládají data v prohlížeči).
 • Chování myši a klávesnice (každá akce provedená myší nebo klávesnicí je uložena).
 • Nastavení data a jazyka (uloží se jazyk nebo datum přednastavené v počítači).
 • Všechny objekty JavaScriptu (JavaScript je programovací jazyk, který umožňuje přizpůsobení webových stránek uživateli. Objekty JavaScriptu mohou pod jedním názvem shromažďovat všechny druhy dat)
 • Rozlišení obrazovky (udává, z kolika pixelů se skládá zobrazení obrazu)

Je nesporné, že Google tyto údaje používá a analyzuje ještě předtím, než kliknete na zaškrtávací políčko "Nejsem robot". Ve verzi Invisible reCAPTCHA nemusíte políčko ani zaškrtávat a celý proces rozpoznávání probíhá na pozadí. Společnost Google vám přesně nesdělí, kolik a jakých údajů ukládá.

ReCAPTCHA používá následující soubory cookie: Zde odkazujeme na demoverzi reCAPTCHA od společnosti Google na adrese https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Všechny tyto soubory cookie vyžadují jedinečný identifikátor pro účely sledování. Zde je seznam souborů cookie, které má reCAPTCHA od společnosti Google nastaveny v demoverzi:

Název: IDE

Hodnota: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-311842801-8

Účel: Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (rovněž vlastněná společností Google) k registraci a hlášení akcí uživatele na webových stránkách při interakci s reklamami. To umožňuje měřit účinnost reklamy a přijímat příslušná optimalizační opatření. IDE se ukládá v prohlížečích pod doménou doubleclick.net.

Datum ukončení platnosti: po jednom roce

Název: 1P_JAR

Hodnota: 2019-5-14-12

Účel: Tento soubor cookie shromažďuje statistiky o používání webových stránek a měří konverze. Ke konverzi dochází například tehdy, když se uživatel stane kupujícím. Tento soubor cookie se také používá k zobrazování relevantních reklam uživatelům. Soubor cookie lze také použít k tomu, aby se uživateli nezobrazovala stejná reklama vícekrát.

Datum ukončení platnosti: po jednom měsíci

Název: ANID

Hodnota: U7j1v3dZa3118428010xgZFmiqWppRWKOr

Účel: O tomto souboru cookie se nám nepodařilo zjistit mnoho informací. V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google je tento soubor cookie zmíněn v souvislosti s "reklamními soubory cookie", jako jsou "DSID", "FLC", "AID", "TAID". ANID je uložen pod doménou google.com.

Datum ukončení platnosti: po 9 měsících

Název: CONSENT

Hodnota: YES+AT.de+20150628-20-0

Účel: Tento soubor cookie ukládá stav souhlasu uživatele s používáním různých služeb Google. Soubor CONSENT se také používá pro účely zabezpečení, aby bylo možné ověřit uživatele, zabránit podvodným přihlašovacím údajům a chránit uživatelská data před neoprávněnými útoky.

Datum ukončení platnosti: po 19 letech

Název: NID

Hodnota: 0WmuWqy311842801zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q

Účel: Google používá NID k přizpůsobení reklamy vašemu vyhledávání na Googlu. Pomocí souboru cookie si společnost Google "pamatuje" vaše nejčastěji zadávané vyhledávací dotazy nebo vaši předchozí interakci s reklamami. To znamená, že vždy dostáváte přizpůsobené reklamy. Soubor cookie obsahuje jedinečné ID pro shromažďování osobních nastavení uživatele pro účely reklamy.

Doba platnosti: po 6 měsících

Název: DV

Hodnota: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc311842801-4

Zamýšlené použití: Jakmile zaškrtnete políčko "Nejsem robot", tento soubor cookie se nastaví. Tento soubor cookie používá služba Google Analytics pro personalizovanou reklamu. DV shromažďuje informace v anonymizované podobě a slouží také k rozlišování uživatelů.

Datum expirace: po 10 minutách

Poznámka: Tento seznam nemůže být vyčerpávající, protože zkušenosti ukazují, že společnost Google čas od času mění výběr souborů cookie.

Jak dlouho a kde jsou data uložena?

Vložením reCAPTCHA se data od vás přenesou na server Google. Kde přesně jsou tato data uložena, společnost Google ani po opakovaných žádostech nesdělila. Aniž bychom obdrželi potvrzení od společnosti Google, lze předpokládat, že údaje jako interakce myší, čas strávený na webových stránkách nebo jazykové nastavení jsou ukládány na evropských nebo amerických serverech společnosti Google. IP adresa, kterou váš prohlížeč předává společnosti Google, není sloučena s jinými údaji společnosti Google z jiných služeb Google. Pokud jste však při používání doplňku reCAPTCHA přihlášeni ke svému účtu Google, budou tyto údaje sloučeny. Platí odchylná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů.

Jak mohu odstranit svá data nebo zabránit jejich ukládání?

Pokud si nepřejete, aby byly společnosti Google předávány jakékoli údaje o vás a vašem chování, musíte se před návštěvou našich webových stránek nebo použitím softwaru reCAPTCHA ze společnosti Google zcela odhlásit a vymazat všechny soubory cookie společnosti Google. V zásadě platí, že údaje jsou společnosti Google předávány automaticky, jakmile navštívíte naše webové stránky. Chcete-li tyto údaje vymazat, musíte kontaktovat podporu společnosti Google na adrese https://support.google.com/?hl=de&tid=311842801.

Používáním našich webových stránek proto souhlasíte s tím, aby společnost Google LLC a její zástupci automaticky shromažďovali, zpracovávali a používali údaje.

Upozorňujeme, že při používání tohoto nástroje mohou být vaše údaje uloženy a zpracovávány i mimo EU. Většina třetích zemí (včetně USA) není podle platných evropských zákonů o ochraně osobních údajů považována za bezpečnou. Údaje proto nesmí být jednoduše přenášeny do nezabezpečených třetích zemí, ukládány a zpracovávány v nich, pokud neexistují vhodné záruky (např. standardní smluvní doložky EU) mezi námi a mimoevropským poskytovatelem služeb.

Právní základ

Pokud jste souhlasili s používáním Google reCAPTCHA, je právním základem pro příslušné zpracování údajů tento souhlas. Podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (souhlas) je tento souhlas právním základem pro zpracování osobních údajů, k němuž může dojít při použití Google reCAPTCHA.

Máme také oprávněný zájem používat Google reCAPTCHA k optimalizaci našich online služeb a jejich většímu zabezpečení. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem). Nicméně Google reCAPTCHA používáme pouze v případě, že jste nám k tomu dali souhlas.

Společnost Google zpracovává údaje mimo jiné také v USA. Rádi bychom upozornili, že podle názoru Evropského soudního dvora v současné době neexistuje odpovídající úroveň ochrany pro předávání údajů do USA. To může znamenat různá rizika pro zákonnost a bezpečnost zpracování údajů.
Společnost Google používá standardní smluvní doložky schválené Komisí EU (= čl. 46 odst. 2 a 3 GDPR) jako základ pro zpracování údajů s příjemci se sídlem ve třetích zemích (mimo Evropskou unii, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, tj. zejména v USA) nebo pro předávání údajů do těchto zemí. Tyto doložky ukládají společnosti Google povinnost dodržovat při zpracování příslušných údajů mimo EU úroveň ochrany údajů na úrovni EU. Tyto doložky vycházejí z prováděcího rozhodnutí Komise EU. Rozhodnutí a doložky naleznete zde: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Více informací o reCAPTCHA najdete na stránce společnosti Google pro webové vývojáře na adrese https://developers.google.com/recaptcha/. Ačkoli se zde společnost Google podrobněji věnuje technickému vývoji reCAPTCHA, přesné informace o ukládání dat a otázkách ochrany dat budete hledat marně. Dobrý přehled o základním používání dat ve společnosti Google najdete ve vlastních zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Všechny texty jsou chráněny autorskými právy. 
 
 
E-Mail
Infos