Ploché Plaža
Dovolená na ostrově Pag

Všeobecné obchodní podmínky

Platnost všeobecných obchodních podmínek

1. tyto Všeobecné podmínky pro ubytování hostů se vztahují na smlouvy o pronájmu rekreačních bytů za účelem ubytování, jakož i na všechny ostatní služby a dodávky poskytované poskytovatelem pro hosta. Služby poskytovatele jsou poskytovány výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2. k podnájmu nebo dalšímu pronájmu poskytnutého prázdninového bytu a k jeho použití k jiným účelům než k bydlení je nutný předchozí písemný souhlas poskytovatele.

3. podmínky hosta se použijí pouze tehdy, pokud byly předem dohodnuty. Odchylky od těchto podmínek jsou platné pouze tehdy, pokud je poskytovatel výslovně písemně potvrdil.

Smlouva o ubytování

1. Smlouva o ubytování je uzavřena v okamžiku, kdy poskytovatel potvrdí telefonicky nebo písemně poštou, e-mailem a/nebo faxem žádost hosta o rezervaci a tím rezervaci přijme (přijetí žádosti).

2. smluvními partnery jsou poskytovatel a host. Pokud třetí osoba objednala za hosta, odpovídá poskytovateli společně s hostem jako solidární dlužníci za všechny závazky vyplývající z této smlouvy, pokud má poskytovatel k dispozici odpovídající prohlášení třetí osoby.

3. host je povinen zkontrolovat správnost potvrzení rezervace. Pokud se obsah potvrzení rezervace liší od dotazu na rezervaci a host proti tomu nevznese ihned námitky, považuje se obsah potvrzení rezervace za smluvně dohodnutý.

Služby, ceny, platby, kompenzace

1. poskytovatel je povinen udržovat rekreační byt, který si host rezervoval, k dispozici a poskytovat dohodnuté služby. Rekreační byt odpovídá standardu vybavení průměrného pronajímaného bytu. Poskytovatel přebírá záruku pouze za výslovně přislíbené vlastnosti vybavení, nikoliv však za subjektivní kvalitu vybavení (např. větrání).

2. host je povinen zaplatit platné nebo dohodnuté ceny poskytovatele za poskytnutí rekreačního bytu a dalších služeb, které využívá. To platí i pro služby a výdaje poskytovatele třetím osobám, které si host sjednal.

3. všechny ceny zahrnují příslušnou zákonnou daň z přidané hodnoty.

4. host je povinen uvést pravdivé údaje o počtu osob, které rekreační byt obývají. Rekreační byt je k dispozici maximálně pro počet osob uvedený v potvrzení rezervace. Obsazení rekreačního bytu větším počtem osob, než je tento počet, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele rekreačního bytu. V takovém případě se cena za poskytnutí rekreačního bytu zvyšuje na cenu, kterou poskytovatel obvykle účtuje za odpovídající obsazení.

5. pokud doba mezi uzavřením a plněním smlouvy přesáhne čtyři měsíce a cena, kterou poskytovatel za tyto služby obvykle účtuje, se zvýší, může poskytovatel smluvně dohodnutou cenu přiměřeně zvýšit, nejvýše však o 10 %.

6. úhrada sjednané ceny za poskytnutí rekreačního bytu a za další služby dohodnuté s hostem je splatná nejpozději v den příjezdu při předání klíčů. Platba musí být provedena v hotovosti v tomto okamžiku, pokud se poskytovatel s hostem výslovně nedohodl na jiném způsobu platby. EC a kreditní karty nelze jako platební prostředek na místě přijmout.

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo požadovat od hosta před příjezdem přiměřenou zálohu na dohodnutou cenu za poskytnutí rekreačního bytu a dalších služeb dohodnutých s hostem. Pokud je spolu s potvrzením rezervace požadována záloha, je splatná 8. den po odeslání potvrzení rezervace. Nemůže-li poskytovatel zaznamenat přijetí platby do 8. dne po odeslání potvrzení rezervace a není-li platba uhrazena ani po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty stanovené poskytovatelem s pohrůžkou odmítnutí, je poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit; o tom musí hosta písemně informovat.Odstoupení od smlouvy, bod 3., se pak použije přiměřeně s tím, že za den odstoupení se považuje 8. den po odeslání potvrzení rezervace.

8. host může proti pohledávce poskytovatele započíst pouze nespornou nebo právoplatně zjištěnou pohledávku.

Obecná práva a povinnosti; domácí řád

1. host musí s rekreačním bytem a jeho inventářem zacházet šetrně. Host je povinen dodržovat domovní řád. V době od 22.00 do 7.00 hodin platí noční klid. V této době je třeba brát zvláštní ohled na ostatní obyvatele a sousedy. Televizní a audio zařízení musí být nastavena na hlasitost v místnosti.

2. po dobu pronájmu prázdninového bytu je host povinen mít při odchodu z prázdninového bytu zavřená okna a dveře, nastavit všechna topná tělesa na nízký stupeň a vypnout světla a technická zařízení.

3. ubytování jakýchkoli domácích zvířat v rekreačním bytě je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Za ubytování zvířat může poskytovatel účtovat přiměřený příplatek. Pokud jsou zvířata ubytována bez předchozího souhlasu poskytovatele, může poskytovatel účtovat poplatek za úklid až do výše 200,00 EUR (netto).

4. v rekreačním bytě platí obecný zákaz kouření. V případě jeho nedodržení může poskytovatel účtovat poplatek za úklid až do výše 200,00 EUR (netto). Kouření je povoleno pouze na balkonech a terasách.

5. používání internetu je povoleno po uzavření smlouvy o používání internetu s uvedením čísla pasu, pokud tím nejsou porušena zákonná ustanovení. Trestné činy (zejména nelegální stahování, prohlížení stránek) budou oznámeny policii a stíhány. Za případné neoprávněné používání internetu nese odpovědnost pouze host.

6. v prázdninovém bytě není povolena instalace a/nebo připevňování materiálů pro dekoraci nebo podobné účely. Host nese výhradní odpovědnost za veškeré dekorace nebo podobné materiály, které jsou přesto instalovány a/nebo připevněny, a odškodní poskytovatele za nároky třetích osob. Host je rovněž povinen nahradit škody způsobené instalací nebo připevněním dekorací nebo podobných materiálů.

7. poskytovatel má právo kdykoli vstoupit do prázdninového bytu, zejména v případě bezprostředního nebezpečí. Při výkonu práva na přístup musí být náležitě zohledněny oprávněné zájmy hosta. Poskytovatel musí hosta o výkonu práva na přístup předem informovat, pokud to pro něj není vzhledem k okolnostem konkrétního případu nepřiměřené nebo nemožné.

Odstoupení od smlouvy (storno)

1. odstoupení od smlouvy uzavřené s poskytovatelem ze strany hosta vyžaduje písemný souhlas poskytovatele. Není-li tento dán, musí být sjednaná cena ze smlouvy uhrazena, i když zákazník smluvní služby nevyužije. To neplatí v případě prodlení s plněním ze strany poskytovatele nebo nemožnosti plnění, za které poskytovatel odpovídá.

2. host může odstoupit od smlouvy, aniž by to vedlo k nárokům na platbu nebo náhradu ze strany poskytovatele, pouze v případě, že byla mezi hostem a poskytovatelem písemně dohodnuta možnost odstoupení od smlouvy k určitému datu. Právo hosta na odstoupení od smlouvy zaniká, pokud své právo na odstoupení od smlouvy písemně neuplatní u poskytovatele do dohodnutého data, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním ze strany poskytovatele nebo o nemožnost plnění, za kterou je poskytovatel odpovědný.

3. bez nároku na platbu nebo náhradu ze strany poskytovatele je host oprávněn zrušit pobyt do 30 dnů před příjezdem, jinak podle následujících podmínek:

Zrušení rezervace nejpozději do výše ceny ubytování, která má být zaplacena .

30 dní před příjezdem 0 %

25 až 29 dní před příjezdem 20 %

15 až 24 dní před příjezdem 40 %

10 až 14 dní před příjezdem 60 %

5 až 9 dní před příjezdem 80 %

< 5 dní před příjezdem 100 %

Zrušení musí být poskytovateli provedeno písemně, pokud poskytovatel nesouhlasí s ústním zrušením. Dnem zrušení je den, kdy poskytovatel obdrží zrušení.

4. v případě rekreačního bytu, který host nevyužívá, musí poskytovatel započítat příjmy z pronájmu rekreačního bytu jiným osobám a ušetřené náklady.

5. pokud se host nedostaví v den příjezdu nejpozději do 22:00 hodin nebo nejpozději do 60 minut po pozdějším čase dohodnutém v souladu s bodem 1, aniž by smlouvu zrušil, považuje se smlouva za zrušenou. Bod 3 se použije obdobně. Kromě toho může poskytovatel účtovat hostovi administrativní poplatek ve výši 100,00 EUR (netto).

6. pokud bylo písemně sjednáno právo hosta na odstoupení od smlouvy v určité lhůtě podle bodu 2, je poskytovatel oprávněn ze své strany odstoupit od smlouvy během této lhůty, pokud se objeví dotazy jiných hostů na smluvně rezervovaný rekreační byt a host se na dotaz poskytovatele nevzdá svého práva na odstoupení.

7. poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy nebo ji mimořádně vypovědět z objektivně ospravedlnitelných důvodů, pokud např.

  • vyšší moc nebo jiné okolnosti, za které poskytovatel neodpovídá, znemožňují plnění smlouvy,
  • rekreační byt byl rezervován se zavádějícími nebo nepravdivými údaji o podstatných skutečnostech, např. o osobě hosta, o účelu nebo o obsazenosti nebo o ubytování zvířat,
  • rekreační byt je využíván k jiným účelům než k bydlení,
  • poskytovatel má důvodné podezření, že používání služby ohrožuje bezpečnost nebo klid ostatních hostů nebo sousedů nebo pověst poskytovatele na veřejnosti, aniž by to bylo možné přičíst sféře kontroly nebo organizaci poskytovatele.

8. poskytovatel musí hosta neprodleně informovat o uplatnění práva na zrušení nebo ukončení smlouvy. V případech uvedených v odst. 7 písm. a) je poskytovatel povinen neprodleně vrátit veškeré již uhrazené platby za pronájem a/nebo zálohy. V případě oprávněného zrušení nebo oprávněného ukončení ze strany poskytovatele nemá host nárok na náhradu škody. Host je povinen nahradit poskytovateli veškeré škody, za které odpovídá v důsledku zrušení nebo mimořádného ukončení podle odstavce 7.

Odpovědnost; promlčecí lhůta

1. poskytovatel odpovídá za své závazky vyplývající ze smlouvy. Odpovědnost je omezena na úmysl a hrubou nedbalost ze strany poskytovatele, pokud a pokud poskytovatel nemá neomezenou odpovědnost podle zákonných ustanovení. 2. Pokud dojde k poruchám nebo závadám ve službách poskytovatele, poskytovatel se vynasnaží odstranit poruchu nebo závadu, jakmile se o ní dozví nebo jakmile ji host neprodleně reklamuje. Host je povinen vyvinout přiměřené úsilí k odstranění poruchy nebo vady a k minimalizaci případných škod.

2. poskytovatel neodpovídá za věci vnesené hostem; tyto věci se nepovažují za věci vnesené ve smyslu § 701 a násl. občanského zákoníku. BGB. Odpovědnost poskytovatele podle těchto předpisů je proto výslovně vyloučena. To výslovně platí i pro cennosti, které si host ponechá a/nebo zanechá v rekreačním bytě.

3. host odpovídá za všechny škody, které on, jeho spolucestující nebo jeho návštěvníci zaviněně způsobili v domě rekreačního bytu, v rekreačním bytě a/nebo na inventáři rekreačního bytu. Hostovi se doporučuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou soukromým osobám. Případné škody je host povinen neprodleně oznámit poskytovateli. To platí zejména pro škody, které se mohou týkat i dalších bytů v domě (např. škody způsobené vodou, požárem).

4. nároky hosta zanikají po šesti měsících, pokud poskytovatel neodpovídá za úmysl. Nároky poskytovatele se promlčují v příslušné zákonné lhůtě.

Příjezd a odjezd, předání klíčů; pozdní evakuace

1. rekreační byt je pravidelně k dispozici od 15.00 hodin v den příjezdu. Příjezd se musí uskutečnit do 22.00 hodin, pokud není s poskytovatelem předem výslovně dohodnuta pozdější doba příjezdu. Příjezd před 15.00 hod. se může rovněž uskutečnit pouze tehdy, pokud je to s poskytovatelem předem výslovně dohodnuto.

2. pokud je příjezd sjednán mezi 22:00 a 8:00 a uskuteční se během této doby, bude účtován příplatek ve výši 30,00 EUR.

3. host je povinen při příjezdu předložit poskytovateli platný průkaz totožnosti nebo cestovní pas.

4. poskytovatel může při příjezdu požadovat zaplacení zálohy ve výši 150,00 EUR. Poskytovatel tuto zálohu vrátí, pokud je prázdninový byt včas vyklizen a v den odjezdu jsou vráceny všechny klíče, pokud se s hostem nedohodne jinak a pokud na prázdninovém bytě nevznikla škoda, za kterou je host odpovědný. V případě dalších škod na rekreačním bytě a/nebo inventáři je host povinen zaplatit peněžní částku požadovanou na náhradu škody v hotovosti na místě (§ 249 odst. 2 BGB).

5. v den odjezdu je host povinen opustit prázdninový byt nejpozději do 11.00 hodin. V případě pozdního opuštění rekreačního bytu má poskytovatel nárok na doplatek od hosta. Tato částka činí

  • 50,00 € (netto) za evakuaci po 11:00, ale před 13:00;
  •  100 % dohodnuté ceny za ubytování/noc, pokud je ubytování opuštěno po 13.00 hodině. Kromě toho má poskytovatel nárok na náhradu všech dalších škod, které mu vzniknou v důsledku pozdního vystěhování.

6. Vystěhování podle odstavce 4 se považuje za uskutečněné až po předání všech klíčů poskytovateli nebo jeho zástupci. Za tímto účelem může host ponechat všechny klíče na stole v prázdninovém bytě a zavřít dveře bytu, pokud to bylo předem výslovně dohodnuto s poskytovatelem. Host je povinen zkontrolovat, zda jsou dveře bytu řádně uzamčeny.

7. pokud dojde ke ztrátě jednoho nebo více klíčů, musí host zaplatit poskytovateli náhradu za jejich výměnu a případně za instalaci nových zámků.

Ochrana údajů

Osobní údaje poskytnuté hostem nebudou pronajímatelem předávány třetím stranám, pokud to není nezbytné pro plnění smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. změny nebo doplňky smlouvy, přijetí žádosti nebo těchto všeobecných podmínek by měly být provedeny písemně. Jednostranné změny nebo doplňky ze strany hosta jsou neplatné.

2. místem plnění a platby je Pasov / Německo. Místem příslušnosti pro nájemní právo je Pasov. Místem obecné příslušnosti je Pasov.

3. smlouva se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo.

4. Tyto všeobecné podmínky ubytování jsou určeny pouze pro osobní potřebu hosta. Komerční využití třetími osobami je výslovně zakázáno.

5. Pokud by některé z výše uvedených ustanovení bylo nebo se stalo neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení se nahradí ustanovením, které se nejvíce blíží účelu nahrazovaného ustanovení. Ve všech ostatních ohledech se použijí zákonná ustanovení.

 
 
 
E-Mail
Infos