Apartment Plaža
Wakacje na wyspie Pag

Ogólne warunki handlowe

Ważność Ogólnych Warunków Handlowych

1. Niniejsze Ogólne warunki zakwaterowania gości mają zastosowanie do umów wynajmu mieszkań wakacyjnych w celu zakwaterowania, a także wszystkich innych usług i dostaw świadczonych przez usługodawcę na rzecz gości. Usługi świadczone przez usługodawcę są świadczone wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

2. Podnajem lub ponowny wynajem udostępnionego apartamentu wakacyjnego oraz jego wykorzystanie do celów innych niż mieszkalne wymaga uprzedniej pisemnej zgody usługodawcy.

3. Warunki gościa mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostały wcześniej uzgodnione. Odstępstwa od niniejszych warunków są skuteczne tylko wtedy, gdy usługodawca wyraźnie potwierdził je na piśmie.

Umowa o zakwaterowanie

1. Umowa o zakwaterowanie zostaje zawarta, gdy usługodawca potwierdzi zapytanie gościa o rezerwację telefonicznie lub pisemnie pocztą, e-mailem i/lub faksem, a tym samym przyjmie rezerwację (przyjęcie zgłoszenia).

2. Stronami umowy są usługodawca i gość. Jeśli osoba trzecia złożyła zamówienie w imieniu gościa, ponosi ona odpowiedzialność wobec usługodawcy wraz z gościem jako dłużnicy solidarni za wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, pod warunkiem, że usługodawca posiada odpowiednie oświadczenie osoby trzeciej.

3. Gość jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności potwierdzenia rezerwacji. Jeśli treść potwierdzenia rezerwacji różni się od zapytania o rezerwację, a gość nie zgłosi niezwłocznie zastrzeżeń, treść potwierdzenia rezerwacji uznaje się za uzgodnioną w umowie.

Usługi, ceny, płatności, kompensacja

1. Wynajmujący jest zobowiązany do udostępnienia zarezerwowanego przez gościa mieszkania wakacyjnego i świadczenia uzgodnionych usług. Mieszkanie wakacyjne odpowiada standardowi wyposażenia przeciętnego wynajmowanego mieszkania. Wynajmujący gwarantuje jedynie wyraźnie obiecane cechy wyposażenia, ale nie subiektywną jakość wyposażenia (np. wentylację).

2. Gość jest zobowiązany do zapłaty obowiązujących lub uzgodnionych cen usługodawcy za udostępnienie apartamentu wakacyjnego i inne usługi, z których korzystał. Dotyczy to również usług i wydatków usługodawcy na rzecz osób trzecich zorganizowanych przez gościa.

3. Wszystkie ceny zawierają odpowiedni ustawowy podatek VAT.

4. Gość jest zobowiązany do podania zgodnej z prawdą informacji o liczbie osób zajmujących apartament wakacyjny. Apartament wakacyjny jest dostępny maksymalnie dla liczby osób podanej w potwierdzeniu rezerwacji. Zajęcie apartamentu przez większą liczbę osób wymaga uprzedniej pisemnej zgody wynajmującego. W takim przypadku cena za udostępnienie apartamentu wakacyjnego zostanie podwyższona do ceny ogólnie pobieranej przez usługodawcę za odpowiednie obłożenie.

5. Jeśli okres między zawarciem a wykonaniem umowy przekracza cztery miesiące i jeśli cena powszechnie pobierana przez dostawcę za takie usługi wzrośnie, dostawca może odpowiednio podnieść cenę uzgodnioną w umowie, ale nie więcej niż o 10%.

6. Zapłata ceny uzgodnionej za udostępnienie mieszkania wakacyjnego oraz za inne usługi uzgodnione z gościem jest wymagalna najpóźniej w dniu przyjazdu, w momencie przekazania kluczy. Płatność musi być dokonana gotówką w tym czasie, chyba że usługodawca wyraźnie uzgodnił z gościem inną metodę płatności. Karty EC i kredytowe nie mogą być akceptowane jako środek płatniczy na miejscu.

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zażądania od gościa przed przyjazdem odpowiedniej zaliczki na poczet uzgodnionej ceny za udostępnienie apartamentu wakacyjnego oraz innych usług uzgodnionych z gościem. Jeśli zaliczka jest wymagana wraz z potwierdzeniem rezerwacji, jest ona wymagalna 8 dnia po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji. Jeśli usługodawca nie jest w stanie odnotować otrzymania płatności do 8. dnia po wysłaniu potwierdzenia rezerwacji i jeśli płatność nie zostanie dokonana nawet po upływie rozsądnego terminu dodatkowego wyznaczonego przez usługodawcę pod groźbą odmowy, usługodawca ma prawo odstąpić od umowy; musi o tym poinformować gościa na piśmie. Odstąpienie od umowy, punkt 3. stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że ósmy dzień po przesłaniu potwierdzenia rezerwacji uznaje się za dzień anulowania.

8. Gość może potrącić bezsporne lub prawomocnie stwierdzone roszczenie z roszczeniem usługodawcy.

Ogólne prawa i obowiązki; regulamin wewnętrzny

1. Gość musi traktować mieszkanie wakacyjne i jego wyposażenie z należytą starannością. Gość jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu. W godzinach od 22:00 do 7:00 obowiązuje cisza nocna. W tym czasie należy zwrócić szczególną uwagę na innych mieszkańców i sąsiadów. Telewizor i sprzęt audio muszą być ustawione na głośność pokojową.

2. Na czas wynajmu apartamentu wakacyjnego gość jest zobowiązany do zamykania okien i drzwi podczas opuszczania apartamentu wakacyjnego, ustawiania wszystkich grzejników na niskie ustawienie oraz wyłączania świateł i urządzeń technicznych.

3. Zakwaterowanie zwierząt domowych w apartamencie wakacyjnym jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą usługodawcy. Usługodawca może naliczyć uzasadnioną dopłatę za zakwaterowanie zwierząt. W przypadku zakwaterowania zwierząt bez uprzedniej zgody usługodawcy, usługodawca może naliczyć opłatę za sprzątanie w wysokości do 200,00 € (netto).

4. W mieszkaniu wakacyjnym obowiązuje ogólny zakaz palenia. W przypadku nieprzestrzegania zakazu usługodawca może naliczyć opłatę za sprzątanie w wysokości do 200,00 € (netto). Palenie jest dozwolone wyłącznie na balkonach i tarasach.

5. Korzystanie z Internetu jest dozwolone po zawarciu umowy o korzystanie z Internetu z numerem paszportu, o ile nie narusza to przepisów ustawowych. Przestępstwa kryminalne (w szczególności nielegalne pobieranie plików, wyświetlanie stron) będą zgłaszane na policję i ścigane. Gość ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieuprawnione korzystanie z Internetu.

6. W mieszkaniu wakacyjnym niedozwolone jest instalowanie i/lub mocowanie materiałów dekoracyjnych lub podobnych. Gość ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dekoracje lub podobne elementy, które zostały mimo to zainstalowane i/lub przymocowane, i zwalnia usługodawcę z roszczeń osób trzecich. Gość jest również zobowiązany do zrekompensowania wszelkich szkód spowodowanych instalacją lub przymocowaniem dekoracji lub podobnych.

7. Wynajmujący ma prawo dostępu do apartamentu wakacyjnego w dowolnym momencie, zwłaszcza w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Korzystając z prawa dostępu, należy zwrócić należytą uwagę na uzasadnione interesy gościa. Usługodawca poinformuje gościa z wyprzedzeniem o skorzystaniu z prawa dostępu, chyba że jest to dla niego nierozsądne lub niemożliwe w okolicznościach konkretnego przypadku.

Odstąpienie od umowy (anulowanie)

1. Odstąpienie przez gościa od umowy zawartej z usługodawcą wymaga pisemnej zgody usługodawcy. Jeśli nie zostanie ona udzielona, uzgodniona cena z umowy musi zostać zapłacona, nawet jeśli klient nie skorzysta z usług umownych. Nie ma to zastosowania w przypadku opóźnienia w świadczeniu ze strony usługodawcy lub niemożności świadczenia, za które usługodawca ponosi odpowiedzialność.

2. Gość może odstąpić od umowy bez uruchamiania roszczeń o zapłatę lub odszkodowanie ze strony usługodawcy tylko wtedy, gdy możliwość odstąpienia od umowy w określonym terminie została uzgodniona na piśmie między gościem a usługodawcą. Prawo gościa do odstąpienia od umowy wygasa, jeśli nie skorzysta on z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy na piśmie wobec usługodawcy w uzgodnionym terminie, chyba że wystąpi przypadek opóźnienia w wykonaniu umowy przez usługodawcę lub niemożność wykonania umowy, za którą ponosi on odpowiedzialność.

3. Gość jest uprawniony do anulowania rezerwacji do 30 dni przed przyjazdem bez uruchamiania roszczeń o płatność lub odszkodowanie ze strony usługodawcy, w przeciwnym razie zgodnie z poniższymi postanowieniami:

Anulowanie nie później niż kwota do zapłaty Cena zakwaterowania

30 dni przed przyjazdem 0

25 do 29 dni przed przyjazdem 20

15 do 24 dni przed przyjazdem 40

10 do 14 dni przed przyjazdem 60

5 do 9 dni przed przyjazdem 80

< 5 dni przed przyjazdem 100

Anulowanie musi być dokonane na piśmie do dostawcy, chyba że dostawca zgodzi się na ustne anulowanie. Dniem anulowania jest dzień, w którym usługodawca otrzymał anulowanie.

4. Jeśli mieszkanie wakacyjne nie jest wykorzystywane przez gościa, usługodawca musi zrekompensować dochód z wynajmu mieszkania wakacyjnego innym osobom i zaoszczędzone wydatki.

5. Jeśli gość nie stawi się w dniu przyjazdu najpóźniej do godziny 22:00 lub do 60 minut po późniejszej godzinie uzgodnionej zgodnie z punktem 1 bez anulowania rezerwacji, umowę uznaje się za rozwiązaną. Punkt 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto usługodawca może obciążyć gościa opłatą administracyjną w wysokości 100,00 € (netto).

6. Jeśli prawo gościa do odstąpienia od umowy w określonym terminie zostało uzgodnione na piśmie zgodnie z punktem 2, usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w tym okresie, jeśli pojawią się zapytania od innych gości dotyczące zarezerwowanego apartamentu wakacyjnego, a gość nie zrzeknie się prawa do odstąpienia od umowy na zapytanie usługodawcy.

7. Ponadto dostawca ma prawo odstąpić od umowy z obiektywnie uzasadnionych powodów lub rozwiązać ją w trybie nadzwyczajnym, jeśli na przykład

  • siła wyższa lub inne okoliczności, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiają wykonanie umowy,
  • mieszkanie wakacyjne zostało zarezerwowane przy użyciu wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych informacji dotyczących istotnych faktów, np. dotyczących osoby gościa, celu, obłożenia lub zakwaterowania zwierząt,
  • mieszkanie wakacyjne jest wykorzystywane do celów innych niż mieszkalne,
  • usługodawca ma uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że korzystanie z usługi zagraża bezpieczeństwu lub spokojowi innych gości lub sąsiadów lub reputacji usługodawcy w miejscach publicznych, przy czym nie można tego przypisać sferze kontroli lub organizacji usługodawcy.

8. Usługodawca musi niezwłocznie poinformować gościa o skorzystaniu z prawa do anulowania lub wypowiedzenia umowy. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 lit. a), usługodawca musi niezwłocznie zwrócić wszelkie już uiszczone opłaty za wynajem i/lub zaliczki. W przypadku uzasadnionego anulowania lub uzasadnionego wypowiedzenia umowy przez usługodawcę, gość nie jest uprawniony do odszkodowania. Gość musi zrekompensować usługodawcy wszystkie szkody, za które jest odpowiedzialny z powodu anulowania lub nadzwyczajnego wypowiedzenia zgodnie z ust. 7.

Odpowiedzialność; okres przedawnienia

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania wynikające z umowy. Odpowiedzialność jest ograniczona do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa ze strony usługodawcy, jeśli i o ile usługodawca nie ponosi nieograniczonej odpowiedzialności na mocy przepisów ustawowych. W przypadku wystąpienia zakłóceń lub wad w usługach świadczonych przez usługodawcę, usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usunąć zakłócenia lub wady po powzięciu o nich wiadomości lub po niezwłocznym zgłoszeniu reklamacji przez gościa. Gość jest zobowiązany do podjęcia uzasadnionych starań w celu wyeliminowania zakłócenia lub wady i zminimalizowania wszelkich możliwych szkód.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez gościa; nie są one uważane za rzeczy wniesione w rozumieniu §§ 701 i nast. BGB. Odpowiedzialność usługodawcy na mocy tych przepisów jest zatem wyraźnie wyłączona. Dotyczy to również przedmiotów wartościowych, które gość przechowuje i/lub pozostawia w mieszkaniu wakacyjnym.

3. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego, jego współtowarzyszy podróży lub odwiedzające go osoby w domu wakacyjnym, w mieszkaniu wakacyjnym i/lub w inwentarzu mieszkania wakacyjnego. Zaleca się ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia usługodawcy o wszelkich szkodach. Dotyczy to w szczególności szkód, które mogą mieć również wpływ na inne mieszkania w domu (np. szkody spowodowane przez wodę, pożar).

4. Roszczenia gościa przedawniają się po upływie sześciu miesięcy, chyba że usługodawca ponosi odpowiedzialność z winy umyślnej. Roszczenia usługodawcy przedawniają się w odpowiednim ustawowym terminie.

Przyjazd i wyjazd, przekazanie kluczy; późna ewakuacja

1. Mieszkanie wakacyjne jest regularnie dostępne od godziny 15:00 w dniu przyjazdu. Przyjazd musi nastąpić do godziny 22:00, chyba że późniejsza godzina przyjazdu została wcześniej wyraźnie uzgodniona z usługodawcą. Przyjazd przed godziną 15.00 jest również możliwy tylko po wcześniejszym wyraźnym uzgodnieniu z usługodawcą.

2. Jeśli przyjazd zostanie uzgodniony między godziną 22:00 a 8:00 i odbędzie się w tym czasie, naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 30,00 EUR.

3. Gość jest zobowiązany do okazania dostawcy usług ważnego dowodu tożsamości lub paszportu w dniu przyjazdu.

4. Wynajmujący może zażądać wpłaty kaucji w wysokości 150,00 € w dniu przyjazdu. Usługodawca zwróci tę kaucję, jeśli mieszkanie wakacyjne zostanie opuszczone na czas i wszystkie klucze zostaną zwrócone w dniu wyjazdu, chyba że uzgodniono inaczej z gościem i pod warunkiem, że mieszkanie wakacyjne nie poniosło żadnych szkód, za które gość jest odpowiedzialny. W przypadku dalszych szkód w mieszkaniu wakacyjnym i / lub inwentarzu, gość zapłaci kwotę wymaganą do odszkodowania w gotówce na miejscu (§ 249 ust. 2 BGB).

5. W dniu wyjazdu gość musi opuścić mieszkanie wakacyjne najpóźniej do godziny 11:00. Jeśli mieszkanie wakacyjne zostanie opuszczone z opóźnieniem, wynajmujący ma prawo do dodatkowej opłaty od gościa. Wynosi ona

  • 50,00 € (netto) za ewakuację po godzinie 11:00, ale przed godziną 13:00;
  • 100% uzgodnionej ceny zakwaterowania/noc, jeśli zakwaterowanie zostanie opuszczone po godzinie 13:00. Ponadto usługodawca ma prawo do odszkodowania za wszelkie dalsze szkody poniesione w wyniku późnej eksmisji.

6. Eksmisję zgodnie z ust. 4 uznaje się za dokonaną dopiero po przekazaniu wszystkich kluczy usługodawcy lub jego przedstawicielowi. W tym celu gość może pozostawić wszystkie klucze na stole w mieszkaniu wakacyjnym i zamknąć drzwi mieszkania, jeśli zostało to wcześniej wyraźnie uzgodnione z usługodawcą. Gość jest zobowiązany do sprawdzenia, czy drzwi mieszkania są prawidłowo zamknięte.

7. Jeśli jeden lub więcej kluczy zostanie zgubionych, gość musi zapłacić dostawcy rekompensatę za ich wymianę i, jeśli to konieczne, za zainstalowanie nowych zamków.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe podane przez gościa nie będą przekazywane osobom trzecim przez wynajmującego, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy.

Postanowienia końcowe

1. Zmiany lub uzupełnienia umowy, przyjęcia zgłoszenia lub niniejszych Ogólnych Warunków powinny być dokonywane w formie pisemnej. Jednostronne zmiany lub uzupełnienia dokonane przez gościa są nieważne.

2. Miejscem realizacji i płatności jest Passau / Niemcy. Miejscem jurysdykcji dla prawa najmu jest Passau. Ogólnym miejscem jurysdykcji jest Passau.

3. Umowa podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.

4. niniejsze Ogólne Warunki Zakwaterowania są przeznaczone wyłącznie do osobistego użytku gościa. Komercyjne wykorzystanie przez osoby trzecie jest wyraźnie zabronione.

5. jeśli jedno z powyższych postanowień jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które jest najbardziej zbliżone do celu postanowienia, które ma zostać zastąpione. W pozostałym zakresie zastosowanie mają przepisy ustawowe.

 
 
 
E-Mail
Infos