Apartment Plaža
Wakacje na wyspie Pag

Polityka prywatności

Spis treści

 • Wprowadzenie i przegląd
 • Zakres zastosowania
 • Podstawa prawna
 • Dane kontaktowe administratora danych
 • Czas przechowywania danych
 • Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych
 • Komunikacja z nami
 • Pliki cookie
 • Hosting stron internetowych
 • Systemy do tworzenia stron internetowych
 • Lokalna polityka prywatności Google Fonts
 • Polityka prywatności Google Fonts
 • Polityka prywatności Font Awesome
 • Polityka prywatności Google reCAPTCHA


Wprowadzenie i przegląd

Przygotowaliśmy niniejszą politykę prywatności (wersja 01.10.2021-311842801), aby wyjaśnić użytkownikowi, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (UE) 2016/679 i obowiązującymi przepisami krajowymi, jakie dane osobowe (w skrócie dane) my jako administrator - i podmioty przetwarzające na nasze zlecenie (np. dostawcy) - przetwarzamy, będziemy przetwarzać w przyszłości i jakie zgodne z prawem opcje ma użytkownik. Użyte terminy należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.

Krótko mówiąc, zapewniamy użytkownikowi wyczerpujące informacje na temat przetwarzanych przez nas danych.

Oświadczenia o ochronie danych zazwyczaj brzmią bardzo technicznie i używają specjalistycznych terminów prawnych. Z drugiej strony, niniejsza polityka prywatności ma na celu opisanie najważniejszych dla użytkownika rzeczy w możliwie najprostszy i najbardziej przejrzysty sposób. Tam, gdzie sprzyja to przejrzystości, terminy techniczne są wyjaśniane w sposób przyjazny dla czytelnika, podawane są linki do dalszych informacji i wykorzystywane są grafiki. W ten sposób informujemy jasnym i prostym językiem, że przetwarzamy dane osobowe w ramach naszej działalności biznesowej tylko wtedy, gdy istnieje odpowiednia podstawa prawna. Z pewnością nie jest to możliwe poprzez dostarczanie wyjaśnień, które są tak zwięzłe, niejasne i prawno-techniczne, jak to tylko możliwe, co często jest standardem w Internecie, jeśli chodzi o ochronę danych. Mam nadzieję, że poniższe wyjaśnienia okażą się dla Ciebie interesujące i pouczające, a być może jest jedna lub dwie informacje, których jeszcze nie znałeś.

Jeśli nadal masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z odpowiedzialnym organem wymienionym poniżej lub w nocie prawnej, skorzystanie z podanych linków i zapoznanie się z dalszymi informacjami na stronach internetowych osób trzecich. Nasze dane kontaktowe można oczywiście również znaleźć w nocie prawnej.

Obszar zastosowania

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez nas w firmie oraz do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez firmy działające na nasze zlecenie (podmioty przetwarzające). Przez dane osobowe rozumiemy informacje w rozumieniu art. 4 nr 1 RODO, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy. Przetwarzanie danych osobowych zapewnia nam możliwość oferowania i fakturowania naszych usług i produktów, zarówno online, jak i offline. Zakres niniejszej polityki prywatności obejmuje

 • wszystkie prowadzone przez nas obecności online (strony internetowe, sklepy internetowe)
 • obecność w mediach społecznościowych i komunikację e-mail
 • aplikacje mobilne na smartfony i inne urządzenia

Krótko mówiąc, polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich obszarów, w których dane osobowe są przetwarzane w firmie w sposób ustrukturyzowany za pośrednictwem wymienionych kanałów. Jeśli nawiążemy z Tobą stosunki prawne poza tymi kanałami, w razie potrzeby poinformujemy Cię o tym osobno.

Podstawa prawna

W poniższej polityce prywatności zapewniamy przejrzyste informacje na temat zasad i przepisów prawnych, tj. podstawy prawnej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które umożliwiają nam przetwarzanie danych osobowych.

Jeśli chodzi o prawo UE, odnosimy się do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych można oczywiście przeczytać online w EUR-Lex, punkcie dostępu do prawa UE, pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679.

Przetwarzamy dane użytkownika tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Zgoda (art. 6(1)(a) RODO): Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu. Przykładem może być przechowywanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym.
 2. Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): W celu realizacji umowy lub zobowiązań przedumownych z użytkownikiem przetwarzamy jego dane. Na przykład, jeśli zawieramy z użytkownikiem umowę kupna, potrzebujemy danych osobowych z wyprzedzeniem.
 3. Obowiązek prawny (art. 6(1)(c) RODO): Jeśli podlegamy obowiązkowi prawnemu, przetwarzamy dane użytkownika. Na przykład jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania faktur do celów księgowych. Zazwyczaj zawierają one dane osobowe.
 4. Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): W przypadku uzasadnionych interesów, które nie ograniczają podstawowych praw użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych osobowych. Na przykład, musimy przetwarzać określone dane w celu bezpiecznego i wydajnego prowadzenia naszej strony internetowej. Przetwarzanie to stanowi zatem uzasadniony interes.

Inne warunki, takie jak realizacja rejestracji w interesie publicznym i wykonywanie władzy publicznej, a także ochrona żywotnych interesów, zasadniczo nie mają dla nas zastosowania. Jeśli taka podstawa prawna jest istotna, zostanie ona wskazana w odpowiednim punkcie.

Oprócz rozporządzenia UE zastosowanie mają również przepisy krajowe:

 • W Austrii jest to federalna ustawa o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ustawa o ochronie danych), w skrócie DSG.
 • W Niemczech zastosowanie ma federalna ustawa o ochronie danych (BDSG).

Jeśli zastosowanie mają inne przepisy regionalne lub krajowe, poinformujemy o tym w poniższych sekcjach.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych poniżej znajdują się dane kontaktowe odpowiedzialnej osoby lub organizacji:

Michael Linhart

Tragenreuth 67

94116 Hutthurm

Upoważniony do reprezentowania spółki: Michael Linhart

E-Mail: info@apartment-plaza.com

Odcisk: www.apartment-plaza.com/odcisk

Okres przechowywania

Ogólnym kryterium jest dla nas to, że przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Oznacza to, że usuwamy dane osobowe, gdy tylko przestanie istnieć powód ich przetwarzania. W niektórych przypadkach jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania pewnych danych nawet po ustaniu pierwotnego celu, na przykład do celów księgowych.

Jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, dane zostaną usunięte tak szybko, jak to możliwe, pod warunkiem, że nie ma obowiązku ich przechowywania.
Jeśli będziemy dysponować dalszymi informacjami na ten temat, poinformujemy użytkownika poniżej o konkretnym okresie przetwarzania danych.

Prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zgodnie z art. 13 RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa w celu zapewnienia rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych:

Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo dostępu do informacji o tym, czy przetwarzamy jego dane. W takim przypadku użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych oraz następujących informacji:

 • cel, dla którego przetwarzamy dane;
 • kategorie, tj. rodzaje przetwarzanych danych;
 • kto otrzymuje te dane, a jeśli dane są przekazywane do krajów trzecich, w jaki sposób można zagwarantować ich bezpieczeństwo;
 • jak długo dane będą przechowywane;
 • istnienie prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego (linki do tych organów można znaleźć poniżej);
 • pochodzenie danych, jeśli nie zostały one zebrane od użytkownika;
 • czy przeprowadzane jest profilowanie, tj. czy dane są automatycznie analizowane w celu utworzenia osobistego profilu użytkownika.
 • Zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo do sprostowania danych, co oznacza, że musimy poprawić dane, jeśli użytkownik znajdzie w nich błędy.
 • Zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), co w szczególności oznacza, że może zażądać usunięcia swoich danych.
 • Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że możemy jedynie przechowywać dane, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać.
 • Zgodnie z art. 19 RODO użytkownik ma prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że na żądanie udostępnimy mu dane w powszechnie używanym formacie.
 • Zgodnie z art. 21 RODO użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu, co wiąże się ze zmianą sposobu przetwarzania danych po jego wyegzekwowaniu.
 • Jeśli przetwarzanie danych użytkownika opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes publiczny, wykonywanie władzy publicznej) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes), użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Następnie sprawdzimy tak szybko, jak to możliwe, czy możemy zgodnie z prawem uwzględnić ten sprzeciw.
 • Jeśli dane są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. W takim przypadku nie możemy już wykorzystywać danych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego.
 • Jeśli dane są wykorzystywane do profilowania, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. W takim przypadku nie możemy już wykorzystywać danych użytkownika do profilowania.
 • Zgodnie z art. 22 RODO użytkownik może mieć prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (np. profilowaniu).

Krótko mówiąc: masz prawa - nie wahaj się skontaktować z administratorem danych wymienionym powyżej!

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych lub że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii jest to organ ochrony danych, którego stronę internetową można znaleźć pod adresem https://www.dsb.gv.at/. W Niemczech w każdym kraju związkowym działa inspektor ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, można skontaktować się z federalnym komisarzem ds. ochrony danych i wolności informacji (BfDI). Następujący lokalny organ ochrony danych jest odpowiedzialny za naszą firmę:

Bawarski Urząd Ochrony Danych

Krajowy komisarz ds. ochrony danych: Prof. Dr. Thomas Petri

Adres: Wagmüllerstr. 18, 80538 Monachium

Numer telefonu: 089/21 26 72-0

Adres e-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de

Strona internetowa: https://www.datenschutz-bayern.de/

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Wdrożyliśmy zarówno techniczne, jak i organizacyjne środki ochrony danych osobowych. Tam, gdzie to możliwe, szyfrujemy lub pseudonimizujemy dane osobowe. W ten sposób maksymalnie utrudniamy osobom trzecim wywnioskowanie danych osobowych z naszych danych.

Art. 25 RODO odnosi się do "ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej", co oznacza, że zawsze myślimy o bezpieczeństwie i podejmujemy odpowiednie środki zarówno w odniesieniu do oprogramowania (np. formularzy), jak i sprzętu (np. dostępu do serwerowni). W razie potrzeby poniżej omówimy bardziej szczegółowo konkretne środki.

Szyfrowanie TLS z https

TLS, szyfrowanie i https brzmią bardzo technicznie - i takie są. Używamy HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure oznacza "bezpieczny protokół przesyłania hipertekstu") do bezpiecznego przesyłania danych w Internecie.

Oznacza to, że cała transmisja wszystkich danych z przeglądarki do naszego serwera internetowego jest zabezpieczona - nikt nie może "podsłuchiwać".

W ten sposób wprowadziliśmy dodatkową warstwę bezpieczeństwa i zapewniamy ochronę danych poprzez projektowanie technologii (art. 25 ust. 1 RODO). Korzystając z TLS (Transport Layer Security), protokołu szyfrowania do bezpiecznej transmisji danych w Internecie, możemy zapewnić ochronę poufnych danych.

Korzystanie z tego zabezpieczenia transmisji danych można rozpoznać po małym symbolu kłódki w lewym górnym rogu przeglądarki, po lewej stronie adresu internetowego (np. examplepage.com) oraz zastosowaniu schematu https (zamiast http) jako części naszego adresu internetowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat szyfrowania, zalecamy wyszukanie w Google hasła "Hypertext Transfer Protocol Secure wiki", aby uzyskać dobre linki do dalszych informacji.

Komunikacja

Podsumowanie komunikacji

👥 Osoby, których dane dotyczą: każdy, kto komunikuje się z nami przez telefon, e-mail lub formularz online.

📓 Przetwarzane dane: np. numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail, dane wprowadzone w formularzu. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednim używanym typie kontaktu.

🤝 Cel: Obsługa komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi itp.

📅 Okres przechowywania: Czas trwania uzasadnienia biznesowego i przepisów ustawowych.

⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy).

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami i komunikuje za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail lub formularza online, dane osobowe mogą być przetwarzane.

Dane są przetwarzane w celu obsługi i przetwarzania zapytania oraz powiązanej transakcji biznesowej. Dane będą przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa.

Osoby zainteresowane

Wyżej wymienione procesy dotyczą wszystkich osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem udostępnionych przez nas kanałów komunikacji.

Telefon

Gdy użytkownik dzwoni do nas, dane połączenia są przechowywane pod pseudonimem na odpowiednim urządzeniu końcowym i u dostawcy usług telekomunikacyjnych. Ponadto dane takie jak imię i nazwisko oraz numer telefonu mogą być następnie przesyłane pocztą elektroniczną i przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania. Dane te zostaną usunięte, gdy tylko transakcja biznesowa zostanie zakończona i pozwolą na to wymogi prawne.

E-mail

Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, dane mogą być przechowywane na odpowiednim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie itp.), a dane mogą być przechowywane na serwerze poczty e-mail. Dane zostaną usunięte, gdy tylko transakcja biznesowa zostanie zakończona i pozwolą na to wymogi prawne.

Formularze online

Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pomocą formularza online, dane są przechowywane na naszym serwerze internetowym i mogą być przekazywane na jeden z naszych adresów e-mail. Dane zostaną usunięte, gdy tylko transakcja biznesowa zostanie zakończona i pozwolą na to wymogi prawne.

Podstawy prawne

Przetwarzanie danych opiera się na następujących podstawach prawnych

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda): Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych i ich dalsze wykorzystywanie do celów związanych z transakcją biznesową;
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa): Istnieje potrzeba realizacji umowy z użytkownikiem lub podmiotem przetwarzającym, takim jak operator telefoniczny, lub musimy przetwarzać dane w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, takich jak przygotowanie oferty;
 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy): Chcemy obsługiwać zapytania klientów i komunikację biznesową w profesjonalny sposób. Wymaga to pewnych udogodnień technicznych, takich jak programy pocztowe, serwery wymiany i operatorzy sieci komórkowych, aby móc skutecznie obsługiwać komunikację.

Pliki cookies

Podsumowanie plików cookie

👥 Strony narażone: odwiedzający stronę internetową

🤝 Cel: zależy od danego pliku cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.

📓 Przetwarzane dane: W zależności od używanego pliku cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.

📅 Czas przechowywania: w zależności od pliku cookie, może wahać się od godzin do lat.

⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

Czym są pliki cookie?

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie HTTP do przechowywania danych specyficznych dla użytkownika.

Poniżej wyjaśniamy, czym są pliki cookie i dlaczego są używane, abyś mógł lepiej zrozumieć poniższą politykę prywatności.

Za każdym razem, gdy surfujesz po Internecie, korzystasz z przeglądarki. Dobrze znane przeglądarki to Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Większość stron internetowych przechowuje małe pliki tekstowe w przeglądarce. Pliki te nazywane są plikami cookie.

Jednemu nie można zaprzeczyć: Pliki cookie to naprawdę przydatni mali pomocnicy. Prawie wszystkie strony internetowe używają plików cookie. Dokładniej mówiąc, są to pliki cookie HTTP, ponieważ istnieją również inne pliki cookie dla innych obszarów zastosowań. Pliki cookie HTTP to małe pliki, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez naszą stronę internetową. Te pliki cookie są automatycznie przechowywane w folderze plików cookie, że tak powiem, "mózgu" przeglądarki. Plik cookie składa się z nazwy i wartości. Podczas definiowania pliku cookie należy również określić jeden lub więcej atrybutów.

Pliki cookie przechowują określone dane użytkownika, takie jak język lub osobiste ustawienia strony. Gdy użytkownik ponownie odwiedza naszą witrynę, jego przeglądarka przesyła informacje "związane z użytkownikiem" z powrotem do naszej witryny. Dzięki plikom cookie nasza witryna wie, kim jesteś i oferuje Ci ustawienia, do których jesteś przyzwyczajony. W niektórych przeglądarkach każdy plik cookie ma swój własny plik; w innych, takich jak Firefox, wszystkie pliki cookie są przechowywane w jednym pliku.

Poniższa grafika przedstawia możliwą interakcję między przeglądarką internetową, taką jak Chrome, a serwerem internetowym. Przeglądarka internetowa żąda strony internetowej i otrzymuje plik cookie z powrotem z serwera, którego przeglądarka używa ponownie, gdy tylko zostanie zażądana inna strona.

Interakcja plików cookie HTTP między przeglądarką a serwerem WWW

Istnieją zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie stron trzecich. Własne pliki cookie są tworzone bezpośrednio przez naszą witrynę, a pliki cookie stron trzecich są tworzone przez witryny partnerskie (np. Google Analytics). Każdy plik cookie musi być oceniany indywidualnie, ponieważ każdy plik cookie przechowuje inne dane. Czas wygaśnięcia pliku cookie również waha się od kilku minut do kilku lat. Pliki cookie nie są programami komputerowymi i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego "złośliwego oprogramowania". Pliki cookie nie mają również dostępu do informacji na komputerze użytkownika.

Dane plików cookie mogą wyglądać na przykład tak:

Nazwa: _ga

Wartość: GA1.2.1326744211.152311842801-9

Przeznaczenie: różnicowanie odwiedzających witrynę

Data ważności: po 2 latach

Przeglądarka powinna obsługiwać te minimalne rozmiary:

 • Co najmniej 4096 bajtów na plik cookie
 • Co najmniej 50 plików cookie na domenę
 • Łącznie co najmniej 3000 plików cookie

Jakie są rodzaje plików cookie?

Kwestia tego, których plików cookie używamy w szczególności, zależy od używanych usług i została wyjaśniona w kolejnych sekcjach polityki prywatności. W tym miejscu chcielibyśmy krótko wyjaśnić różne rodzaje plików cookie HTTP.

Istnieją 4 rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji witryny. Na przykład te pliki cookie są potrzebne, gdy użytkownik umieszcza produkt w koszyku, a następnie kontynuuje surfowanie po innych stronach, a następnie przechodzi do kasy. Te pliki cookie zapewniają, że koszyk zakupów nie zostanie usunięty, nawet jeśli użytkownik zamknie okno przeglądarki.

Celowe pliki cookie

Te pliki cookie zbierają informacje o zachowaniu użytkownika i o tym, czy użytkownik otrzymuje komunikaty o błędach. Te pliki cookie są również wykorzystywane do pomiaru czasu ładowania i zachowania strony internetowej w różnych przeglądarkach.

Ukierunkowane pliki cookie

Te pliki cookie zapewniają większą przyjazność dla użytkownika. Na przykład zapisywane są wprowadzone lokalizacje, rozmiary czcionek lub dane formularzy.

Reklamowe pliki cookie

Te pliki cookie są również znane jako ukierunkowane pliki cookie. Służą one do dostarczania użytkownikowi spersonalizowanych reklam. Może to być bardzo praktyczne, ale także bardzo irytujące.
Gdy użytkownik odwiedza witrynę po raz pierwszy, zwykle jest pytany, na które z tych rodzajów plików cookie chce zezwolić. Oczywiście decyzja ta jest również zapisywana w pliku cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie i nie boisz się dokumentacji technicznej, polecamy https://tools.ietf.org/html/rfc6265, wniosek o komentarze Internet Engineering Task Force (IETF) zatytułowany "Mechanizm zarządzania stanem HTTP".

Cel przetwarzania za pomocą plików cookie

Cel ostatecznie zależy od danego pliku cookie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej lub u producenta oprogramowania, które ustawia plik cookie.

Jakie dane są przetwarzane?

Pliki cookie są małymi pomocnikami do wielu różnych zadań. Niestety nie można uogólnić, jakie dane są przechowywane w plikach cookie, ale poinformujemy Cię o przetwarzanych lub przechowywanych danych w poniższej polityce prywatności.

Czas przechowywania plików cookie

Okres przechowywania zależy od danego pliku cookie i jest określony poniżej. Niektóre pliki cookie są usuwane po mniej niż godzinie, inne mogą być przechowywane na komputerze przez kilka lat.

Użytkownik może również samodzielnie wpływać na okres przechowywania. Wszystkie pliki cookie można usunąć ręcznie w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki (patrz również "Prawo do sprzeciwu" poniżej). Ponadto pliki cookie, które są oparte na zgodzie, zostaną usunięte najpóźniej po wycofaniu zgody, przy czym legalność przechowywania pozostaje do tego czasu nienaruszona.

Prawo do sprzeciwu - jak mogę usunąć pliki cookie?

Użytkownik decyduje, w jaki sposób i czy chce korzystać z plików cookie. Niezależnie od tego, z jakiej usługi lub strony internetowej pochodzą pliki cookie, zawsze masz możliwość usunięcia, dezaktywacji lub tylko częściowej autoryzacji plików cookie. Możesz na przykład zablokować pliki cookie stron trzecich, ale zezwolić na wszystkie inne pliki cookie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, które pliki cookie zostały zapisane w Twojej przeglądarce, jeśli chcesz zmienić lub usunąć ustawienia plików cookie, możesz to znaleźć w ustawieniach przeglądarki:

Chrome: usuwanie, włączanie i zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Chrome

Safari: Zarządzanie plikami cookie i danymi witryn w Safari

Firefox: usuwanie plików cookie w celu usunięcia danych zapisanych na komputerze przez witryny internetowe

Internet Explorer: usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Microsoft Edge: usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi

Jeśli nie chcesz żadnych plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby zawsze informowała Cię, kiedy plik cookie ma zostać ustawiony. Następnie można zdecydować, czy zezwolić na każdy plik cookie z osobna. Procedura różni się w zależności od przeglądarki. Najlepiej jest wyszukać instrukcje w Google za pomocą wyszukiwanego hasła "usuń pliki cookie Chrome" lub "dezaktywuj pliki cookie Chrome" w przypadku przeglądarki Chrome.

Podstawa prawna

Tak zwane "wytyczne dotyczące plików cookie" obowiązują od 2009 roku. Stanowią one, że przechowywanie plików cookie wymaga zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jednak w krajach UE nadal występują bardzo różne reakcje na te dyrektywy. W Austrii dyrektywa ta została jednak wdrożona w sekcji 96 (3) ustawy o telekomunikacji (TKG). W Niemczech dyrektywy dotyczące plików cookie nie zostały wdrożone jako prawo krajowe. Zamiast tego dyrektywa ta została w dużej mierze wdrożona w sekcji 15 (3) ustawy o telemediach (TMG).

W przypadku ściśle niezbędnych plików cookie, nawet jeśli nie udzielono zgody, istnieją uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które w większości przypadków mają charakter gospodarczy. Chcemy zapewnić odwiedzającym witrynę przyjemne doświadczenie użytkownika, a niektóre pliki cookie są często absolutnie niezbędne do tego celu.

Jeśli używane są pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne, odbywa się to wyłącznie za zgodą użytkownika. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W poniższych sekcjach użytkownik zostanie bardziej szczegółowo poinformowany o korzystaniu z plików cookie, jeśli używane oprogramowanie wykorzystuje pliki cookie.

Webhosting

Podsumowanie webhostingu

👥 Strony narażone: odwiedzający stronę internetową

🤝 Cel: profesjonalny hosting strony internetowej i zabezpieczenie jej działania

📓 Przetwarzane dane: Adres IP, czas wizyty na stronie internetowej, używana przeglądarka i inne dane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej lub u dostawcy usług hostingowych.

📅 Okres przechowywania: w zależności od dostawcy, ale zazwyczaj 2 tygodnie.

⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest hosting?

Podczas odwiedzania stron internetowych w dzisiejszych czasach pewne informacje - w tym dane osobowe - są automatycznie generowane i przechowywane, w tym na tej stronie. Dane te powinny być przetwarzane tak oszczędnie, jak to możliwe i tylko z uzasadnieniem. Nawiasem mówiąc, przez witrynę internetową rozumiemy całość wszystkich stron internetowych w domenie, tj. wszystko od strony początkowej (strony głównej) do ostatniej podstrony (takiej jak ta). Przez domenę rozumiemy na przykład example.de lub example.com.

Jeśli chcesz wyświetlić stronę internetową na ekranie, używasz programu zwanego przeglądarką internetową. Prawdopodobnie znasz nazwy niektórych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox i Apple Safari.

Ta przeglądarka internetowa musi łączyć się z innym komputerem, na którym przechowywany jest kod strony internetowej: serwerem internetowym. Obsługa serwera WWW jest skomplikowanym i czasochłonnym zadaniem, dlatego zwykle jest wykonywana przez profesjonalnych dostawców. Dostawcy ci oferują hosting, a tym samym zapewniają niezawodne i bezbłędne przechowywanie danych witryny.

Dane osobowe mogą być przetwarzane podczas łączenia się przeglądarki na komputerze (stacjonarnym, laptopie, smartfonie) oraz podczas przesyłania danych do i z serwera internetowego. Z jednej strony, komputer użytkownika przechowuje dane; z drugiej strony, serwer WWW musi również przechowywać dane przez określony czas w celu zapewnienia prawidłowego działania

Dla przykładu:

Przeglądarka i serwer WWW

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Celami przetwarzania danych są:

 1. Profesjonalny hosting strony internetowej i zabezpieczenie jej działania
 2. Utrzymanie bezpieczeństwa operacyjnego i informatycznego
 3. Anonimowa ocena zachowań użytkowników w celu ulepszenia naszej oferty oraz, w razie potrzeby, w celu ścigania karnego lub dochodzenia roszczeń

Jakie dane są przetwarzane?

Nawet gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, nasz serwer internetowy, tj. komputer, na którym przechowywana jest ta witryna, zazwyczaj automatycznie zapisuje dane, takie jak

 • pełny adres internetowy (URL) strony internetowej, do której uzyskano dostęp (np. https://www.przykładowastronainternetowa.pl/przykładspodu.html?tid=311842801)
 • Przeglądarka i wersja przeglądarki (np. Chrome 87)
 • używany system operacyjny (np. Windows 10)
 • adres (URL) poprzednio odwiedzanej strony (URL strony odsyłającej) (np. https://www.przykładowastronaźródłowa.de/pochodzęstamtąd.html/)
 • nazwa hosta i adres IP urządzenia, z którego uzyskiwany jest dostęp (np. NAZWA KOMPUTERA i 194.23.43.121)
 • Data i godzina
 • w plikach, tak zwanych plikach dziennika serwera WWW

Jak długo przechowywane są dane?

Z reguły wyżej wymienione dane są przechowywane przez dwa tygodnie, a następnie automatycznie usuwane. Nie przekazujemy tych danych dalej, ale nie możemy wykluczyć, że dane te mogą być przeglądane przez władze w przypadku niezgodnego z prawem zachowania.

W skrócie: Twoja wizyta jest rejestrowana przez naszego dostawcę (firmę, która prowadzi naszą stronę internetową na specjalnych komputerach (serwerach)), ale nie przekazujemy Twoich danych bez Twojej zgody!

Podstawa prawna

Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w kontekście hostingu internetowego wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (ochrona prawnie uzasadnionych interesów), ponieważ korzystanie z profesjonalnego hostingu u dostawcy jest niezbędne do bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika zaprezentowania firmy w Internecie oraz do ewentualnego dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Zazwyczaj istnieje umowa między nami a dostawcą usług hostingowych dotycząca przetwarzania zamówień zgodnie z art. 28 f. RODO, która zapewnia zgodność z ochroną danych i gwarantuje bezpieczeństwo danych.

Polityka prywatności STRATO AG

Korzystamy z usług STRATO AG dla naszej strony internetowej. Dostawcą usług jest niemiecka firma STRATO AG, siedziba: Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin, Niemcy, telefon: 030-300 146 0, sąd rejestrowy: Berlin Charlottenburg, HRB 79450, NIP DE 211 045 709. Więcej informacji na temat danych przetwarzanych za pośrednictwem Alfahosting można znaleźć w polityce prywatności na stronie https://www.strato.de/datenschutz/.

Modułowe systemy stron internetowych

Systemy tworzenia witryn Podsumowanie polityki prywatności

👥 Strony narażone: odwiedzający stronę internetową

🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług

📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak techniczne informacje o użytkowaniu, takie jak aktywność przeglądarki, aktywność w strumieniu kliknięć, mapy cieplne sesji, a także dane kontaktowe, adres IP lub lokalizacja geograficzna użytkownika. Więcej informacji na ten temat można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności oraz w polityce prywatności dostawców.

📅 Czas przechowywania: zależy od dostawcy

⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy), art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

Czym są systemy do tworzenia stron internetowych?

Używamy modułowego systemu dla naszej strony internetowej. Systemy modułowe są specjalnymi formami systemu zarządzania treścią (CMS). Dzięki systemowi modułowemu operatorzy stron internetowych mogą bardzo łatwo stworzyć stronę internetową bez wiedzy programistycznej. W wielu przypadkach hostingodawcy oferują również systemy modułowe. Korzystając z systemu modułowego, dane osobowe użytkownika mogą być również gromadzone, przechowywane i przetwarzane. W niniejszym tekście dotyczącym ochrony danych osobowych przedstawiamy ogólne informacje na temat przetwarzania danych przez systemy modułowe. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności dostawcy.

Dlaczego używamy modułowych systemów dla naszej strony internetowej?

Największą zaletą systemu modułowego jest łatwość obsługi. Chcemy zaoferować przejrzystą, prostą i dobrze zorganizowaną stronę internetową, którą możemy łatwo obsługiwać i utrzymywać samodzielnie - bez wsparcia z zewnątrz. System modułowy oferuje obecnie wiele pomocnych funkcji, z których możemy korzystać nawet bez wiedzy programistycznej. Pozwala nam to dostosować naszą obecność w sieci i zaoferować użytkownikom pouczający i przyjemny czas spędzony na naszej stronie internetowej.

Jakie dane są przechowywane przez system modułowy?

Dokładnie to, jakie dane są przechowywane, zależy oczywiście od używanego systemu do tworzenia stron internetowych. Każdy dostawca przetwarza i gromadzi różne dane od odwiedzającego witrynę. Z reguły jednak gromadzone są techniczne informacje o użytkowaniu, takie jak system operacyjny, przeglądarka, rozdzielczość ekranu, ustawienia języka i klawiatury, dostawca hostingu i data odwiedzin witryny. Przetwarzane mogą być również dane śledzenia (np. aktywność przeglądarki, aktywność strumienia kliknięć, mapy cieplne sesji itp. Gromadzone i przechowywane mogą być również dane osobowe. Zwykle obejmuje to dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu (jeśli został podany), adres IP i dane dotyczące lokalizacji geograficznej. Dokładne informacje o tym, jakie dane są przechowywane, można znaleźć w polityce prywatności dostawcy.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Poinformujemy Cię o czasie przetwarzania danych poniżej w związku z używanym systemem bloków strony internetowej, jeśli będziemy mieć więcej informacji na ten temat. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to absolutnie konieczne do świadczenia naszych usług i produktów. Dostawca może przechowywać dane użytkownika zgodnie z własnymi specyfikacjami, na które nie mamy wpływu.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik zawsze ma prawo do informacji, korekty i usunięcia swoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek pytań użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z osobą odpowiedzialną za używany system bloków witryny. Dane kontaktowe można znaleźć w naszej polityce prywatności lub na stronie internetowej odpowiedniego dostawcy.

Użytkownik może usuwać, dezaktywować lub zarządzać plikami cookie, których dostawcy używają do swoich funkcji w przeglądarce. W zależności od używanej przeglądarki działa to na różne sposoby. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie funkcje mogą wtedy działać jak zwykle.

Podstawa prawna

Mamy uzasadniony interes w korzystaniu z systemu tworzenia stron internetowych w celu optymalizacji naszych usług online i prezentowania ich użytkownikom w sposób wydajny i przyjazny dla użytkownika. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes). Niemniej jednak korzystamy z zestawu narzędzi tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Jeśli przetwarzanie danych nie jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej, dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Dotyczy to w szczególności działań związanych ze śledzeniem. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W niniejszej polityce prywatności przedstawiliśmy najważniejsze ogólne informacje na temat przetwarzania danych. Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie, znajdziesz je - jeśli są dostępne - w poniższej sekcji lub w polityce prywatności dostawcy.

Strona główna-Baukasten.de Polityka prywatności

Na naszej stronie internetowej korzystamy z systemu zestawów konstrukcyjnych strony głównej firmy STRATO AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin. Więcej informacji na temat danych przetwarzanych przez STRATO AG można znaleźć w polityce prywatności na stronie https://www.strato.de/datenschutz/.

Lokalna polityka prywatności Google Fonts

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google firmy Google Inc. Za region europejski odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Zintegrowaliśmy czcionki Google lokalnie, tj. na naszym serwerze internetowym - nie na serwerach Google. Oznacza to, że nie ma połączenia z serwerami Google, a zatem nie ma transferu danych ani ich przechowywania.

Czym są czcionki Google?

Google Fonts kiedyś nazywało się również Google Web Fonts. Jest to interaktywny katalog z ponad 800 czcionkami, które Google udostępnia bezpłatnie. Dzięki Google Fonts można było korzystać z czcionek bez przesyłania ich na własny serwer. Aby jednak zapobiec przesyłaniu informacji na serwery Google w tym zakresie, pobraliśmy czcionki na nasz serwer. W ten sposób działamy zgodnie z przepisami o ochronie danych i nie wysyłamy żadnych danych do Google Fonts.

Polityka prywatności Google Fonts

Google Fonts Datenschutzerklärung Zusammenfassung

👥 Strony narażone: odwiedzający stronę internetową

🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług

📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP oraz żądania CSS i czcionek. Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.

📅 Okres przechowywania: Pliki czcionek są przechowywane przez Google przez rok.

⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym są czcionki Google?

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google. Są to "czcionki Google" firmy Google Inc. W obszarze europejskim za wszystkie usługi Google odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia).

Korzystanie z czcionek Google nie wymaga logowania ani podawania hasła. Ponadto w przeglądarce nie są przechowywane żadne pliki cookie. Pliki (CSS, czcionki) są wymagane za pośrednictwem domen Google fonts.googleapis.com i fonts.gstatic.com. Według Google żądania CSS i czcionek są całkowicie oddzielone od wszystkich innych usług Google. Jeśli masz konto Google, nie musisz się martwić, że dane Twojego konta Google zostaną przesłane do Google podczas korzystania z Google Fonts. Google rejestruje użycie CSS (kaskadowych arkuszy stylów) oraz używanych czcionek i bezpiecznie przechowuje te dane. Przyjrzymy się dokładniej, w jaki sposób dane są przechowywane.

Google Fonts (dawniej Google Web Fonts) to katalog ponad 800 czcionek, które Google udostępnia swoim użytkownikom bezpłatnie.

Wiele z tych czcionek jest publikowanych na licencji SIL Open Font Licence, podczas gdy inne są publikowane na licencji Apache. Obie są licencjami wolnego oprogramowania.

Dlaczego używamy czcionek Google na naszej stronie internetowej?

Dzięki Google Fonts możemy używać czcionek na naszej stronie internetowej bez konieczności przesyłania ich na własny serwer. Czcionki Google są ważnym elementem w utrzymaniu wysokiej jakości naszej strony internetowej. Wszystkie czcionki Google są automatycznie optymalizowane pod kątem sieci, co oszczędza ilość danych i jest wielką zaletą, szczególnie w przypadku korzystania z nich na urządzeniach mobilnych. Kiedy odwiedzasz naszą stronę, niski rozmiar pliku zapewnia szybki czas ładowania. Ponadto czcionki Google Fonts są bezpiecznymi czcionkami internetowymi. Różne systemy syntezy obrazu (renderowania) w różnych przeglądarkach, systemach operacyjnych i urządzeniach mobilnych mogą prowadzić do błędów. Takie błędy mogą czasami zniekształcać wizualnie teksty lub całe strony internetowe. Dzięki szybkiej sieci dostarczania treści (CDN), czcionki Google Fonts nie powodują problemów międzyplatformowych. Czcionki Google Fonts obsługują wszystkie popularne przeglądarki (Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) i działają niezawodnie na większości nowoczesnych mobilnych systemów operacyjnych, w tym Android 2.2+ i iOS 4.2+ (iPhone, iPad, iPod). Dlatego używamy czcionek Google, abyśmy mogli zaprezentować całą naszą usługę online tak pięknie i jednolicie, jak to tylko możliwe.

Jakie dane są przechowywane przez Google?

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, czcionki są ładowane przez serwer Google. To zewnętrzne połączenie przesyła dane do serwera Google. W ten sposób Google rozpoznaje również, że użytkownik lub jego adres IP odwiedza naszą witrynę. Interfejs API Google Fonts został opracowany w celu ograniczenia wykorzystania, przechowywania i gromadzenia danych użytkownika końcowego do tego, co jest niezbędne do prawidłowego dostarczania czcionek. Nawiasem mówiąc, API oznacza "Application Programming Interface" i służy między innymi jako przekaźnik danych w sektorze oprogramowania.

Google Fonts przechowuje CSS i żądania czcionek bezpiecznie w Google i dlatego jest chroniony. Zebrane dane dotyczące użytkowania pozwalają Google określić, jak dobrze odbierane są poszczególne czcionki. Google publikuje wyniki na wewnętrznych stronach analitycznych, takich jak Google Analytics. Google wykorzystuje również dane z własnej wyszukiwarki internetowej, aby określić, które strony internetowe używają czcionek Google. Dane te są publikowane w bazie danych Google Fonts BigQuery. Przedsiębiorcy i programiści korzystają z usługi internetowej Google BigQuery do analizowania i przenoszenia dużych ilości danych.

Należy jednak zauważyć, że każde żądanie czcionki Google automatycznie przesyła również informacje, takie jak ustawienia językowe, adres IP, wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu przeglądarki i nazwa przeglądarki na serwery Google. Nie jest jasne, czy te dane są również przechowywane lub czy są wyraźnie komunikowane przez Google.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Google przechowuje żądania dotyczące zasobów CSS przez jeden dzień na swoich serwerach, które znajdują się głównie poza UE. Umożliwia nam to korzystanie z czcionek za pomocą arkusza stylów Google. Arkusz stylów to szablon formatu, którego można użyć na przykład do szybkiej i łatwej zmiany projektu lub czcionki strony internetowej.

Pliki czcionek są przechowywane przez Google przez rok. Celem Google jest zasadnicza poprawa czasu ładowania stron internetowych. Jeśli miliony stron internetowych odwołują się do tych samych czcionek, są one buforowane po pierwszej wizycie i natychmiast pojawiają się ponownie na wszystkich innych odwiedzanych później stronach internetowych. Czasami Google aktualizuje pliki czcionek, aby zmniejszyć rozmiar pliku, zwiększyć zasięg językowy i ulepszyć projekt.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Danych przechowywanych przez Google przez jeden dzień lub rok nie można po prostu usunąć. Dane te są automatycznie przesyłane do Google po wejściu na stronę. Aby przedwcześnie usunąć te dane, należy skontaktować się z pomocą techniczną Google pod adresem https://support.google.com/?hl=de&tid=311842801. W takim przypadku możesz zapobiec przechowywaniu danych tylko wtedy, gdy nie odwiedzasz naszej witryny.

W przeciwieństwie do innych czcionek internetowych, Google umożliwia nam nieograniczony dostęp do wszystkich czcionek. Oznacza to, że mamy nieograniczony dostęp do morza czcionek, dzięki czemu możemy zoptymalizować naszą stronę internetową. Więcej informacji na temat Google Fonts i innych kwestii można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq?tid=311842801. Chociaż Google zajmuje się tam kwestiami ochrony danych, nie dostarcza żadnych naprawdę szczegółowych informacji na temat przechowywania danych. Uzyskanie od Google naprawdę dokładnych informacji na temat przechowywanych danych jest stosunkowo trudne.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google Fonts, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, co może mieć miejsce w przypadku korzystania z Google Fonts.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Google Fonts w celu optymalizacji naszych usług online. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z czcionek Google tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Google przetwarza również dane między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że w opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony danych przekazywanych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Google stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują Google do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i klauzule można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Możesz również dowiedzieć się, jakie dane są generalnie gromadzone przez Google i do czego są one wykorzystywane na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Polityka prywatności Font Awesome

Podsumowanie polityki prywatności Font Awesome

👥 Strony narażone: odwiedzający stronę internetową

🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług

📓 Przetwarzane dane: takie jak adres IP i ładowane pliki ikon. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.

📅 Okres przechowywania: Pliki w możliwej do zidentyfikowania formie są przechowywane przez kilka tygodni.

⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest Font Awesome?

Na naszej stronie internetowej używamy czcionki Font Awesome amerykańskiej firmy Fonticons (307 S. Main St., Suite 202, Bentonville, AR 72712, USA). Po wywołaniu jednej z naszych stron internetowych czcionka Font Awesome (w szczególności ikony) jest ładowana za pośrednictwem Font Awesome Content Delivery Network (CDN). Zapewnia to odpowiednie wyświetlanie tekstów, czcionek i ikon na każdym urządzeniu końcowym. W niniejszej polityce prywatności opisujemy bardziej szczegółowo przechowywanie i przetwarzanie danych przez tę usługę.

Ikony odgrywają coraz ważniejszą rolę na stronach internetowych. Font Awesome to czcionka internetowa, która została opracowana specjalnie dla projektantów stron internetowych i twórców stron internetowych. Dzięki Font Awesome ikony można dowolnie skalować i kolorować za pomocą języka arkuszy stylów CSS. W ten sposób zastępują one stare ikony graficzne. Font Awesome CDN to najprostszy sposób na załadowanie ikon lub czcionek na swoją stronę internetową. Wszystko, co musieliśmy zrobić, to dodać małą linię kodu do naszej witryny.

Dlaczego używamy Font Awesome na naszej stronie?

Font Awesome ułatwia wyświetlanie treści na naszej stronie internetowej. Ułatwia to poruszanie się po naszej witrynie i łatwiejsze zrozumienie treści. Ikony mogą być czasami nawet używane do zastępowania całych słów i oszczędzania miejsca. Jest to szczególnie praktyczne, gdy optymalizujemy zawartość specjalnie dla smartfonów.  Ikony te są wstawiane jako kod HMTL zamiast obrazów. Pozwala nam to edytować ikony za pomocą CSS dokładnie tak, jak chcemy. Jednocześnie poprawiamy szybkość ładowania dzięki Font Awesome, ponieważ są to tylko elementy HTML, a nie obrazy ikon. Wszystkie te zalety pomagają nam uczynić stronę jeszcze bardziej przejrzystą, świeżą i szybszą.

Jakie dane są przechowywane przez Font Awesome?

Font Awesome Content Delivery Network (CDN) służy do ładowania ikon i symboli. CDN to sieci serwerów, które są rozproszone na całym świecie i umożliwiają szybkie ładowanie plików z pobliskich lokalizacji. Oznacza to, że gdy tylko wywołasz jedną z naszych stron, odpowiednie ikony są dostarczane przez Font Awesome.

Aby załadować czcionki internetowe, przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Fonticons, Inc. W tym procesie rozpoznawany jest adres IP użytkownika. Font Awesome gromadzi również dane o tym, które pliki ikon są pobierane i kiedy. Ponadto przesyłane są również dane techniczne, takie jak wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu lub czas wywołania strony.

Dane te są gromadzone i przechowywane z następujących powodów:

 • optymalizacja sieci dostarczania treści
 • rozpoznawanie i usuwanie usterek technicznych
 • ochrona sieci CDN przed nadużyciami i atakami
 • aby móc pobierać opłaty od klientów Font Awesome Pro
 • aby sprawdzić popularność ikon
 • wiedzieć, jakiego komputera i oprogramowania używasz

Jeśli przeglądarka nie zezwala na czcionki internetowe, automatycznie zostanie użyta standardowa czcionka z komputera. O ile nam wiadomo, obecnie nie są ustawiane żadne pliki cookie. Jesteśmy w kontakcie z działem ochrony danych Font Awesome i poinformujemy Cię, gdy tylko dowiemy się więcej.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Font Awesome przechowuje dane dotyczące korzystania z Content Delivery Network na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Serwery CDN znajdują się jednak na całym świecie i przechowują dane użytkowników niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dane są zwykle przechowywane w możliwej do zidentyfikowania formie tylko przez kilka tygodni. Zagregowane statystyki dotyczące korzystania z CDN mogą być również przechowywane dłużej. Dane osobowe nie są tutaj uwzględniane.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą Font Awesome nie przechowuje żadnych danych osobowych dotyczących sieci dostarczania treści. Jeśli nie chcesz, aby dane o używanych ikonach były zapisywane, niestety nie będziesz mógł odwiedzić naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka nie zezwala na czcionki internetowe, żadne dane nie zostaną przesłane ani zapisane. W takim przypadku zostanie po prostu użyta domyślna czcionka komputera.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Font Awesome, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, co może mieć miejsce, gdy Font Awesome je gromadzi.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Font Awesome w celu optymalizacji naszych usług online. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak używamy Font Awesome tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Zwracamy uwagę, że w opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Przetwarzanie danych jest zasadniczo przeprowadzane przez Font Awesome. Może to spowodować, że dane nie będą przetwarzane i przechowywane w formie zanonimizowanej. Ponadto organy rządowe USA mogą mieć dostęp do poszczególnych danych. Możliwe jest również, że dane te mogą być powiązane z danymi z innych usług Font Awesome, w których masz konto użytkownika.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Font Awesome i sposobie przetwarzania danych, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności pod adresem https://fontawesome.com/privacy i stroną pomocy pod adresem https://fontawesome.com/help.

Polityka prywatności Google reCAPTCHA

Podsumowanie polityki prywatności Google reCAPTCHA

👥 Strony narażone: odwiedzający stronę internetową

🤝 Cel: Optymalizacja wydajności naszych usług i ochrona przed cyberatakami.

📓 Przetwarzane dane: Dane takie jak adres IP, informacje o przeglądarce, system operacyjny, ograniczona lokalizacja i dane dotyczące użytkowania

Więcej szczegółów można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności.

📅 Czas przechowywania: w zależności od przechowywanych danych

⚖️ Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy)

Czym jest reCAPTCHA?

Naszym głównym celem jest zabezpieczenie i ochrona naszej strony internetowej w najlepszy możliwy sposób. Aby to zapewnić, używamy Google reCAPTCHA od Google Inc. W regionie europejskim za wszystkie usługi Google odpowiada firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia). Dzięki reCAPTCHA możemy ustalić, czy użytkownik jest rzeczywiście osobą fizyczną, a nie robotem lub innym oprogramowaniem spamującym. Przez spam rozumiemy wszelkie niechciane informacje przesyłane do nas drogą elektroniczną. W przypadku klasycznych CAPTCHA, użytkownik musiał zazwyczaj rozwiązać zagadki tekstowe lub obrazkowe w celu weryfikacji. Dzięki reCAPTCHA od Google, zwykle nie musimy zawracać ci głowy takimi zagadkami. W większości przypadków wystarczy po prostu zaznaczyć pole, aby potwierdzić, że nie jesteś botem. Dzięki nowej wersji Invisible reCAPTCHA nie trzeba już nawet zaznaczać tego pola. Możesz dowiedzieć się dokładnie, jak to działa, a przede wszystkim, jakie dane są do tego wykorzystywane w niniejszej polityce prywatności.

reCAPTCHA to bezpłatna usługa captcha od Google, która chroni strony internetowe przed oprogramowaniem spamującym i niewłaściwym użyciem przez odwiedzających niebędących ludźmi. Usługa ta jest najczęściej używana podczas wypełniania formularzy w Internecie. Usługa Captcha to rodzaj automatycznego testu Turinga, który ma na celu zapewnienie, że działanie w Internecie jest wykonywane przez człowieka, a nie przez bota. W klasycznym teście Turinga (nazwanym na cześć informatyka Alana Turinga) człowiek określa różnicę między botem a człowiekiem. W przypadku captcha robi to również komputer lub oprogramowanie. Klasyczne captcha działają z małymi zadaniami, które są łatwe do rozwiązania dla ludzi, ale stanowią znaczne trudności dla maszyn. Dzięki reCAPTCHA nie trzeba już aktywnie rozwiązywać zagadek. Narzędzie wykorzystuje nowoczesne techniki ryzyka, aby odróżnić ludzi od botów. Wszystko, co musisz zrobić, to zaznaczyć pole tekstowe "Nie jestem robotem" lub, dzięki Invisible reCAPTCHA, nawet to nie jest już konieczne. Dzięki reCAPTCHA element JavaScript jest zintegrowany z kodem źródłowym, a następnie narzędzie działa w tle i analizuje zachowanie użytkownika. Oprogramowanie oblicza tak zwany wynik captcha na podstawie tych działań użytkownika. Google wykorzystuje ten wynik do obliczenia prawdopodobieństwa, że użytkownik jest człowiekiem, nawet przed wprowadzeniem captcha. reCAPTCHA lub ogólnie captcha są zawsze używane, gdy boty mogą manipulować lub nadużywać pewnych działań (np. rejestracji, ankiet itp.).

Dlaczego używamy reCAPTCHA na naszej stronie?

Chcemy witać na naszej stronie tylko ludzi z krwi i kości. Boty lub wszelkiego rodzaju oprogramowanie spamowe mogą bezpiecznie pozostać w domu. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić siebie i oferować jak najlepsze wrażenia użytkownika. Z tego powodu używamy Google reCAPTCHA od Google. W ten sposób możemy być pewni, że pozostajemy witryną "wolną od botów". Korzystając z reCAPTCHA, dane są przesyłane do Google w celu ustalenia, czy użytkownik jest człowiekiem. reCAPTCHA służy zatem zapewnieniu bezpieczeństwa naszej strony internetowej, a tym samym bezpieczeństwa użytkownika. Na przykład, bez reCAPTCHA może się zdarzyć, że bot zarejestruje jak najwięcej adresów e-mail podczas rejestracji, aby następnie "spamować" fora lub blogi niechcianymi treściami reklamowymi. Dzięki reCAPTCHA możemy uniknąć takich ataków botów.

Jakie dane są przechowywane przez reCAPTCHA?

reCAPTCHA gromadzi dane osobowe użytkowników w celu ustalenia, czy działania na naszej stronie internetowej rzeczywiście pochodzą od ludzi. Adres IP i inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA mogą być zatem przesyłane do Google. Adresy IP są prawie zawsze skracane w państwach członkowskich UE lub innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim dane zostaną przesłane na serwer w USA. Adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google, chyba że użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google podczas korzystania z reCAPTCHA. Najpierw algorytm reCAPTCHA sprawdza, czy pliki cookie Google z innych usług Google (YouTube, Gmail itp.) zostały już umieszczone w przeglądarce użytkownika. Następnie reCAPTCHA ustawia dodatkowy plik cookie w przeglądarce i wykonuje migawkę okna przeglądarki.

Poniższa lista gromadzonych danych przeglądarki i użytkownika nie jest wyczerpująca. Są to raczej przykłady danych, które według naszej wiedzy są przetwarzane przez Google.

 • Referrer URL (adres strony, z której pochodzi odwiedzający)
 • Adres IP (np. 256.123.123.1)
 • Informacje o systemie operacyjnym (oprogramowanie umożliwiające działanie komputera). Typowe systemy operacyjne to Windows, Mac OS X lub Linux)
 • Pliki cookie (małe pliki tekstowe przechowujące dane w przeglądarce)
 • Zachowanie myszy i klawiatury (każda czynność wykonywana za pomocą myszy lub klawiatury jest zapisywana)
 • Ustawienia daty i języka (język lub data ustawione na komputerze są zapisywane)
 • Wszystkie obiekty JavaScript (JavaScript to język programowania, który umożliwia stronom internetowym dostosowanie się do użytkownika. Obiekty JavaScript mogą gromadzić wszystkie rodzaje danych pod jedną nazwą)
 • Rozdzielczość ekranu (wskazuje, z ilu pikseli składa się wyświetlany obraz)

Nie ulega wątpliwości, że Google wykorzystuje i analizuje te dane jeszcze przed kliknięciem pola wyboru "Nie jestem robotem". W przypadku wersji Invisible reCAPTCHA nie trzeba nawet zaznaczać tego pola, a cały proces rozpoznawania przebiega w tle. Google nie informuje szczegółowo, ile i jakie dane przechowuje.

Następujące pliki cookie są używane przez reCAPTCHA: Tutaj odnosimy się do wersji demonstracyjnej reCAPTCHA od Google pod adresem https://www.google.com/recaptcha/api2/demo. Wszystkie te pliki cookie wymagają unikalnego identyfikatora do celów śledzenia. Oto lista plików cookie ustawionych przez Google reCAPTCHA w wersji demonstracyjnej:

Nazwa: IDE

Wartość: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-311842801-8

Cel: Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę DoubleClick (również należącą do Google) w celu rejestrowania i raportowania działań użytkownika na stronie internetowej podczas interakcji z reklamami. Umożliwia to mierzenie skuteczności reklam i podejmowanie odpowiednich działań optymalizacyjnych. IDE jest przechowywany w przeglądarkach pod domeną doubleclick.net.

Data ważności: po upływie jednego roku

Nazwa: 1P_JAR

Wartość: 2019-5-14-12

Cel: Ten plik cookie gromadzi statystyki dotyczące korzystania z witryny i mierzy konwersje. Konwersja ma miejsce na przykład wtedy, gdy użytkownik staje się kupującym. Plik cookie jest również wykorzystywany do wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam. Plik cookie może być również wykorzystywany w celu uniemożliwienia użytkownikowi obejrzenia tej samej reklamy więcej niż jeden raz.

Data ważności: po upływie miesiąca

Nazwa: ANID

Wartość:  U7j1v3dZa3118428010xgZFmiqWppRWKOr

Cel: Nie udało nam się znaleźć zbyt wielu informacji na temat tego pliku cookie. W polityce prywatności Google plik cookie jest wymieniony w połączeniu z "reklamowymi plikami cookie", takimi jak "DSID", "FLC", "AID", "TAID". ANID jest przechowywany w domenie google.com.

Data ważności: po 9 miesiącach

Nazwa: ZGODA

Wartość: YES+AT.de+20150628-20-0

Cel: Plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na korzystanie z różnych usług Google. CONSENT jest również wykorzystywany do celów bezpieczeństwa w celu weryfikacji użytkowników, zapobiegania fałszywym informacjom logowania i ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanymi atakami.

Data wygaśnięcia: po 19 latach

Nazwa: NID

Wartość: 0WmuWqy311842801zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q

Cel: NID jest używany przez Google do dostosowywania reklam do wyszukiwań w Google. Za pomocą pliku cookie Google "zapamiętuje" najczęściej wprowadzane zapytania lub poprzednie interakcje z reklamami. Oznacza to, że użytkownik zawsze otrzymuje spersonalizowane reklamy. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator umożliwiający gromadzenie osobistych ustawień użytkownika do celów reklamowych.

Data ważności: po 6 miesiącach

Nazwa: DV

Wartość: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc311842801-4

Zamierzone użycie: Po zaznaczeniu pola "Nie jestem robotem" ten plik cookie jest ustawiany. Plik cookie jest używany przez Google Analytics do spersonalizowanej reklamy. DV gromadzi informacje w formie anonimowej i jest również wykorzystywany do rozróżniania użytkowników.

Data ważności: po 10 minutach

Uwaga: Ta lista nie może być wyczerpująca, ponieważ doświadczenie pokazuje, że Google od czasu do czasu zmienia wybór plików cookie.

Jak długo i gdzie przechowywane są dane?

Wstawiając reCAPTCHA, dane są przesyłane od użytkownika do serwera Google. Google nie wyjaśnia, gdzie dokładnie te dane są przechowywane, nawet po wielokrotnych prośbach. Bez otrzymania potwierdzenia od Google można założyć, że dane takie jak interakcja myszy, czas spędzony na stronie internetowej lub ustawienia językowe są przechowywane na europejskich lub amerykańskich serwerach Google. Adres IP, który przeglądarka użytkownika przesyła do Google, nie jest łączony z innymi danymi Google pochodzącymi z innych usług Google. Jeśli jednak użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google podczas korzystania z wtyczki reCAPTCHA, dane te zostaną połączone. Zastosowanie mają odmienne przepisy Google dotyczące ochrony danych.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich przechowywaniu?

Jeśli nie chcesz, aby jakiekolwiek dane o Tobie i Twoim zachowaniu były przesyłane do Google, musisz całkowicie wylogować się z Google i usunąć wszystkie pliki cookie Google przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub użyciem oprogramowania reCAPTCHA. Zasadniczo dane są automatycznie przesyłane do Google, gdy tylko użytkownik odwiedzi naszą witrynę. Aby usunąć te dane, należy skontaktować się z pomocą techniczną Google pod adresem https://support.google.com/?hl=de&tid=311842801.

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na automatyczne gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google LLC i jej przedstawicieli.

Należy pamiętać, że podczas korzystania z tego narzędzia dane mogą być również przechowywane i przetwarzane poza UE. Większość krajów trzecich (w tym USA) nie jest uznawana za bezpieczne w świetle obowiązujących europejskich przepisów o ochronie danych. Dane nie mogą być zatem po prostu przekazywane do niezabezpieczonych krajów trzecich, tam przechowywane i przetwarzane, chyba że istnieją odpowiednie gwarancje (takie jak standardowe klauzule umowne UE) między nami a dostawcą usług spoza Europy.

Podstawa prawna

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z Google reCAPTCHA, podstawą prawną odpowiedniego przetwarzania danych jest ta zgoda. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda), zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, co może mieć miejsce w przypadku korzystania z Google reCAPTCHA.

Mamy również uzasadniony interes w korzystaniu z Google reCAPTCHA w celu optymalizacji naszych usług online i zwiększenia ich bezpieczeństwa. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadnione interesy). Niemniej jednak korzystamy z Google reCAPTCHA tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Google przetwarza również dane między innymi w USA. Zwracamy uwagę, że w opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie ma obecnie odpowiedniego poziomu ochrony w przypadku przekazywania danych do USA. Może to pociągać za sobą różne zagrożenia dla legalności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Google stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (= art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę przetwarzania danych z odbiorcami mającymi siedzibę w państwach trzecich (poza Unią Europejską, Islandią, Liechtensteinem, Norwegią, tj. w szczególności w USA) lub przekazywania tam danych. Klauzule te zobowiązują Google do przestrzegania unijnego poziomu ochrony danych podczas przetwarzania odpowiednich danych poza UE. Klauzule te opierają się na decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej. Decyzję i klauzule można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/germany/news/20210604-datentransfers-eu_de.

Więcej informacji na temat reCAPTCHA można znaleźć na stronie Google dla twórców stron internetowych pod adresem https://developers.google.com/recaptcha/. Chociaż Google szczegółowo omawia tutaj rozwój techniczny reCAPTCHA, na próżno szukać dokładnych informacji na temat przechowywania danych i kwestii ochrony danych. Dobry przegląd podstawowego wykorzystania danych w Google można znaleźć w polityce prywatności firmy pod adresem https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Wszystkie teksty są chronione prawem autorskim. 
 
 
E-Mail
Infos